วิธีการใช้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How To Learn 🧠

Keywords searched by users: วิธีการใช้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ถูกต้องที่สุด ภาษาอังกฤษ, ถูกต้องแล้ว ภาษาอังกฤษ, ไม่ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ, ถูกต้อง แปลว่า, ถูก ภาษาอังกฤษ, ผิด ภาษาอังกฤษ, เพื่อความถูกต้อง ภาษาอังกฤษ, รักความถูกต้อง ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษหมายถึง be correct หรือ be right [1]. คำว่า ถูกต้อง เป็นคำที่ใช้บ่อยในการอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เป็นไปตามความเป็นจริง หรือเป็นไปตามกฎหมาย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถูกต้อง ได้แก่ The answer is correct (คำตอบถูกต้อง) หรือ The information provided is accurate and correct (ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ) [1].

คำว่า ถูกต้อง ยังสามารถใช้ในบริบททางกฎหมาย เช่น The transaction is legal and correct (การทำธุรกรรมนี้ถูกต้องตามกฎหมาย) [1].


Learn more:

 1. ถูกต้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความถูกต้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลักการใช้ have to และ need to | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู

การใช้ ถูกต้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้จักกฎไวยากรณ์และวิธีการใช้คำศัพท์ในประโยคอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประโยคของเรามีความหมายที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ

นี่คือบางเคล็ดลับเพื่อใช้ถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. การใช้คำกริยา (Verb Usage):

  • ใช้คำกริยาในรูปที่ถูกต้องตามรูปภาคผ่านและเจาะจงเวลา (tense) ที่เหมาะสมกับบทสนทนา เช่น ใช้ is กับกริยาช่อง 3 (past participle) ในประโยคปัจจุบัน (present tense) ในรูปกริยาในอดีต (past tense) ใช้ was กับกริยาช่อง 3 และใช้ will be กับกริยาช่อง 1 ในประโยคอนุมาน (future tense).
  • ใช้คำกริยาในรูปที่ถูกต้องตามบุพบท (voice) ที่เหมาะสมกับประธาน หากประธานเป็นผู้กระทำ (active voice) ให้ใช้กริยาในรูปกระทำ (active form) และหากประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (passive voice) ให้ใช้กริยาในรูปถูกกระทำ (passive form).
 2. การใช้คำนาม (Noun Usage):

  • ใช้คำนามในรูปที่ถูกต้องตามบทสนทนา เช่น ใช้คำนามในรูปสแปก (singular form) หรือรูปพหูพจน์ (plural form) ตามจำนวนของสิ่งที่เรากล่าวถึงในประโยค.
  • ใช้คำนามในรูปที่ถูกต้องตามบทสนทนา เช่น ใช้คำนามในรูปสแปก (singular form) หรือรูปพหูพจน์ (plural form) ตามจำนวนของสิ่งที่เรากล่าวถึงในประโยค.
 3. การใช้คำสรรพนาม (Pronoun Usage):

  • ใช้คำสรรพนามในรูปที่ถูกต้องตามบทสนทนา เช่น ใช้ I เมื่อกล่าวถึงตัการใช้ถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้จักกฎไวยากรณ์และวิธีการใช้คำศัพท์ในประโยคอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประโยคของเรามีความหมายที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ

นี่คือบางเคล็ดลับเพื่อใช้ถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. การใช้คำกริยา (Verbs):

  • ใช้คำกริยาในรูปที่ถูกต้องตามรูปศัพท์ของประธานและกรรม เช่น He eats an apple แทน He eat an apple [1].
  • ใช้รูปของคำกริยาที่ถูกต้องตามเวลา (Tense) ที่ต้องการ เช่น I have eaten breakfast แทน I has eaten breakfast [1].
  • ใช้รูปของคำกริยาที่ถูกต้องตามบุคคลหรือเพศ เช่น She goes to school แทน She go to school [1].
 2. การใช้คำนาม (Nouns):

  • ใช้รูปของคำนามที่ถูกต้องตามจำนวน เช่น I have two cats แทน I have two cat [1].
  • ใช้รูปของคำนามที่ถูกต้องตามบุคคลหรือเพศ เช่น He is a doctor แทน He is a doctors [1].
 3. การใช้คำสรรพนาม (Pronouns):

  • ใช้คำสรรพนามที่ถูกต้องตามบุคคลหรือเพศ เช่น She is my sister แทน She is my brother [1].
  • ใช้คำสรรพนามที่ถูกต้องตามบุคคลหรือเพศในกรณีที่มีคำนามหลายตัว เช่น They are my friends แทน They is my friends [1].
 4. การใช้คำวิเศษณ์ (Adjectives):

  • ใช้คำวิเศษณ์ในรูปที่ถูกต้องตามคำนามที่ต้องการเสริมความ [1].
  • ใช้คำวิเศษณ์ในรูปที่ถูกต้องตามบุคคลหรือเพศ เช่น She is a beautiful girl แทน She is a beauty girl [1].
 5. การใช้คำกริยาช่อง 3 (Past Participle):

  • ใช้รูปของคำกริยาช่อง 3 ที่ถูกต

Learn more:

 1. ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. ประโยคแกรมม่าที่มักเขียนผิดบ่อยในภาษาอังกฤษ – English Gang
 3. โครงสร้างและวิธี แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์

คำแปลของ ถูกต้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำแปลของ ถูกต้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary [1] หมายถึงการแปลคำว่า correct หรือ accurate ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายความว่าเป็นคำที่ใช้ในการบอกถึงสิ่งที่ถูกต้องหรือถูกต้องตามหลักหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

การแปลคำในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นการให้ความหมายของคำหรือวลีในภาษาต่างประเทศ โดยระบบจะแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหรือวลีนั้นๆ [1]

คำแปลของ ถูกต้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary จึงหมายถึงการแปลคำว่า correct หรือ accurate ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายความว่าเป็นคำที่ใช้ในการบอกถึงสิ่งที่ถูกต้องหรือถูกต้องตามหลักหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ [1]


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

เทคนิคในการเรียนรู้การใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

เทคนิคในการเรียนรู้การใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งมีประโยชน์ในการสื่อสาร การศึกษา และการทำธุรกิจ หากคุณกำลังเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษหรือต้องการเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ นี่คือเทคนิคที่คุณสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [1][2].

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม:

  • สร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษาอังกฤษ เช่น ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูซีรีส์หรือหนังภาษาอังกฤษ หรืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน.
  • สร้างกลุ่มเพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษ หากคุณมีเพื่อนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเช่นกัน คุณสามารถสร้างกลุ่มเพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษร่วมกันได้ เพื่อให้คุณมีโอกาสในการปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง.
 2. ฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ:

  • ฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาที่คุณสนใจ เช่น ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ฟังพอดแคสต์ หรือฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงทักษะการฟังและความเข้าใจ.
  • พูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษเทคนิคในการเรียนรู้การใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารระหว่างประเทศ หรือในการทำงานที่ต้องมีการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติ ดังนั้น เทคนิคในการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจะช่วยให้เราเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเก่งกว่าเดิม ดังนี้:

 1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้: ก่อนที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาทักษะใด อาทิเช่น การพูด การอ่าน การเขียน หรือการฟัง โดยการกำหนดเป้าหมายจะช่วยให้เรามีแนวทางในการเรียนรู้และวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน [2]

 2. ฟังและอ่านภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ: การฟังและอ่านภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ ควรฟังเพลงภาษาอังกฤษ ฟังพอดแคสต์ ดูหนังภาษาอังกฤษ เพื่อฟังและเข้าใจคำพูดและสำนวนภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ [2]

 3. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้: การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ อาทิเช่นการใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อฝ


Learn more:

 1. 6 เคล็ดลับสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ
 2. รวม 8 เทคนิคเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Up Skill แบบรวดเร็ว
 3. เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ – GotoKnow

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ จากผลการค้นหาพบว่าคำว่า ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และสามารถนำมาใช้ในประโยคต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. ถูกต้อง (be correct) [1]
 • เมื่อเรามีความคิดอันหนึ่ง เราจะยังไม่รู้ว่าความคิดของเราถูกต้องหรือไม่
 1. ถูกต้อง (right) [1]
 • เด็กๆ ทำการบ้านถูกต้องทุกข้อ
 1. ถูกต้องตามกฎหมาย (be legal) [1]
 • ถ้าเราค้าขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษดังนี้:

 • proper (ถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม) [1]
 • lawful (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย) [1]

สำหรับคำว่า ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ นอกจากความหมายที่กล่าวมาแล้ว ยังมีความหมายอื่นๆ เช่น on the right track (เป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง) และ illegally (คนที่อยู่อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) [1]


Learn more:

 1. ถูกต้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถูกต้องแล้ว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

วิธีการปรับปรุงทักษะการใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

วิธีการปรับปรุงทักษะการใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

การปรับปรุงทักษะการใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีวิธีการปรับปรุงทักษะการใช้ ในภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม ดังนี้:

 1. ฟังและอ่านภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ: การฟังและอ่านภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และวลีต่างๆ ในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น [1]

 2. ฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ: การฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ลองฝึกพูดโดยการสนทนากับเพื่อนฝรั่งเศสหรือผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงทักษะการใช้ของคุณ [2]

 3. เขียนบทความหรือบันทึกประจำวันในภาษาอังกฤษ: การเขียนบทความหรือบันทึกประจำวันในภาษาอังกฤษช่วยให้คุณฝึกการใช้คำศัพท์และประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ลองเริ่มต้นด้วยเรื่องที่คุณสนใจและเขียนเป็นภาษาอังกฤษ [3]

 4. ศึกษาไวยากรณ์อย่างต่อเนื่อง: การศึกษาไวยากรณ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณเข้าใจกฎและกติกาในการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง อ่านหนังสือหรือเรียนออนไลน์เกี่ยวกับไวยากรณ์เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ [1]

 5. ฝึกการเขียนอย่างสม่ำเสมอ: การฝึกการเขียนอย่างสม่ำวิธีการปรับปรุงทักษะการใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

การปรับปรุงทักษะการใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจกันได้ดีกว่าเดิม ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีวิธีการปรับปรุงทักษะการใช้ ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ฟังและอ่านภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ: การฟังและอ่านภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณเข้าใจและค้นพบคำศัพท์และวลีใหม่ๆ ที่ใช้ในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น [1].

 2. ฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ: การฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถฝึกพูดโดยการเลียนแบบเสียงที่ได้ยินจากเจ้าของภาษาอังกฤษและฝึกพูดกับคนที่เก่งภาษาอังกฤษ [2].

 3. เขียนบทความหรือบันทึกประสบการณ์: การเขียนบทความหรือบันทึกประสบการณ์เป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงทักษะการใช้ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้คุณฝึกเขียนและใช้คำศัพท์ในบริบทต่างๆ [3].

 4. ศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์: การศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงทักษะการใช้ ในภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้หนังสือเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์และคำศัพท์ [1].

 5. ฝึกทักษะการเขียน: การฝ


Learn more:

 1. การพัฒนา 4 ทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญ
 2. 4 วิธีพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
 3. 10 วิธีง่ายๆ ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สามารถฝึกได้ทุกวัน | by Bloombuzz | Medium

Categories: อัปเดต 12 ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠
เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

(v) be correct, See also: be right, be accurate, Syn. ถูก, ชอบ, ควร, Example: เมื่อเรามีความคิดอันหนึ่ง เราจะยังไม่รู้ว่าความคิดของเราถูกต้องหรือไม่แต่ใช้ไม่เหมือนกันบ้าง correct นั้นมีความหมายในเชิง แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง มักจะใช้ในรูปกริยาว่า to. correct one’s mistake แต่ right มีความหมายในเชิงว่า ถูกต้องตามศีลธรรม ถูกกฏหมาย ถูกหลักการ หรือตอบคําถามท้ายคลิป A: ทันทีทันใด เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น B: ทางขวามือ

ประโยคตัวอย่างของ “sure
 1. I’m sure it will be OK in the end.
 2. Are you sure that’s the right move? คุณแน่ใจหรือว่าเป็นการย้ายที่ถูกต้อง
 3. She’s not sure whether she wants the blue one or the green one. เธอไม่แน่ใจว่าเธอต้องการสีฟ้าหรือสีเขียว
 4. I’m sure I’m right. ฉันแน่ใจว่าฉันพูดถูก

See more: https://hocxenang.com/category/money

Correct กับ Right ต่างกันอย่างไร

การใช้คำว่า correct และ right ในภาษาไทยมีความแตกต่างกันบ้าง โดยมีความหมายดังนี้:

 1. Correct (ถูกต้อง): คำว่า correct ใช้ในเชิงแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง [1] โดยมักใช้ในรูปกริยาว่า to correct ones mistake (แก้ไขความผิดของตนเอง) [2] ตัวอย่างการใช้คำว่า correct ได้แก่:

  • เมื่อคุณทำผิด คุณต้องแก้ไขและทำให้ถูกต้อง [1]
  • การใช้คำว่า correct เป็นการแสดงถึงการแก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง [2]
 2. Right (ถูกต้องตามศีลธรรม, ถูกกฏหมาย, ถูกหลักการ): คำว่า right มีความหมายในเชิงว่าถูกต้องตามศีลธรรม, ถูกกฏหมาย, ถูกหลักการ [2] ตัวอย่างการใช้คำว่า right ได้แก่:

  • การกระทำที่ถูกต้องตามกฏหมาย [2]
  • การกระทำที่ถูกต้องตามหลักการ [2]
  • การกระทำที่ถูกต้องตามศีลธรรม [2]

ดังนั้น, การใช้คำว่า correct และ right ในภาษาไทยมีความแตกต่างกัน โดย correct มีความหมายในเชิงแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ในขณะที่ right มีความหมายในเชิงว่าถูกต้องตามศีลธรรม, ถูกกฏหมาย, ถูกหลักการ [2].


Learn more:

 1. เรียนภาษา เรียนต่อต่างประเทศ นึกถึง The Best – Facebook
 2. Right vs Correct – Better English For Thai
 3. correct incorrect กับ right wrong ใช้ต่างกันยังไงค่ะ – หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

คําว่า Sure ใช้ยังไง

การใช้คำว่า Sure ในประโยคภาษาอังกฤษมีหลายแบบที่แสดงถึงความแน่ใจหรือมั่นใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้:

 1. Im sure it will be OK in the end. (ฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คาดหวังในที่สุด) [1]
 2. Are you sure thats the right move? (คุณแน่ใจหรือว่าเป็นการย้ายที่ถูกต้อง?) [1]
 3. Shes not sure whether she wants the blue one or the green one. (เธอไม่แน่ใจว่าเธอต้องการสีฟ้าหรือสีเขียว) [2]
 4. Im sure Im right. (ฉันมั่นใจว่าฉันพูดถูก) [2]

การใช้คำว่า Sure ในประโยคช่วยให้เราสามารถแสดงความมั่นใจหรือความแน่ใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ชัดเจน โดยมักใช้ในบทสนทนาประจำวันหรือการสอบถามเพื่อยืนยันความเชื่อหรือความคิดของเราเอง หรือเพื่อสอบถามความมั่นใจของผู้อื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง


Learn more:

 1. sure (【คำคุณศัพท์】แน่ใจ, แน่นอน ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธี …
 2. sure แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. sure แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
เติมคำให้ถูกต้อง(ภาษาอังกฤษ) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Pubhtml5
เติมคำให้ถูกต้อง(ภาษาอังกฤษ) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Pubhtml5
ฝึกพูด-ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ประโยคที่มักใช้ผิดบ่อย - Youtube
ฝึกพูด-ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ประโยคที่มักใช้ผิดบ่อย – Youtube
ใบงาน Telling The Time - แบบฝึกหัดบอกเวลาภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
ใบงาน Telling The Time – แบบฝึกหัดบอกเวลาภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
Correct English ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องอย่างเจ้าของภาษา (พิมพ์ครั้งที่ 3)Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
Correct English ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องอย่างเจ้าของภาษา (พิมพ์ครั้งที่ 3)Books | ร้านหนังสือนายอินทร์

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ
การใช้ ถูกต้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำแปลของ ถูกต้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
เทคนิคในการเรียนรู้การใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ
วิธีการปรับปรุงทักษะการใช้ ถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *