ทดแทนภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน!

คำว่า ‘บวม’ ภาษาอังกฤษคือ??

คำว่า ‘บวม’ ภาษาอังกฤษคือ??

Keywords searched by users: ทดแทนภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน! ทดแทนได้ ภาษาอังกฤษ, สินค้าทดแทน ภาษาอังกฤษ, แทนที่ ภาษาอังกฤษ, การทดแทน ภาษาอังกฤษ, เพื่อทดแทน ภาษาอังกฤษ, ทดแทน ภาษาจีน, ชดเชย ภาษาอังกฤษ, ทดแทนของเดิม ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษคือ compensate หรือ replace [1]. คำว่า ทดแทน เป็นคำกริยาที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงการชดเชยหรือการแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The company will compensate the employees for their loss. [1]
  บริษัทจะทดแทนพนักงานเพื่อชดเชยความสูญเสียของพวกเขา

 2. The broken item will be replaced with a new one. [1]
  สิ่งของที่เสียหายจะถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่

 3. The insurance company will reimburse the policyholder for the damages. [1]
  บริษัทประกันจะทดแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย


Learn more:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทดแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. ทดแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลของ ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ ทดแทน ในภาษาอังกฤษคือ compensate หรือ replace [1]. คำว่า ทดแทน ในภาษาไทยมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า compensate หรือ replace ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่าการชดเชยหรือการแทนที่สิ่งหรือบางอย่างที่เสียไปหรือสูญหาย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทดแทน ในภาษาไทย:

 1. ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน [1].
 2. เราต้องทดแทนคุณแผ่นดิน [1].
 3. เมื่อทำของเสียหายไป ก็ต้องหาของใหม่มาทดแทน [1].

คำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกบางคำ เช่น compensate หมายถึงการชดเชยหรือการตอบแทน [1] และ replace หมายถึงการแทนที่สิ่งหรือบางอย่างที่เสียไปหรือสูญหาย [1].


Learn more:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทดแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

คำวิเศษณ์ที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

คำวิเศษณ์ที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่สามารถใช้แปลได้ตามบริบทและความหมายของประโยค ดังนี้:

 1. Compensate: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดเชยหรือตอบแทนให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอะไรบางอย่าง [1]. ตัวอย่างประโยค: The company compensated the employees for their overtime work (บริษัทชดเชยพนักงานเนื่องจากการทำงานล่วงเวลา) [1].

 2. Indemnify: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดใช้หรือชดเชยค่าเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น [1]. ตัวอย่างประโยค: The insurance company indemnified the policyholder for the damage to their car (บริษัทประกันชดใช้ความเสียหายของผู้เอาประกันในรถยนต์) [1].

 3. Recompense: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดใช้หรือตอบแทนให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอะไรบางอย่าง [1]. ตัวอย่างประโยค: The company recompensed the customers for the inconvenience caused by the delayed delivery (บริษัทชดใช้ลูกค้าเนื่องจากความไม่สะดวกที่เกิดจากการส่งสินค้าล่าช้า) [1].

 4. Reimburse: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดใช้หรือคืนเงินให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว [1]. ตัวอย่างประโยค: The company reimbursed the employee for their business travel expenses (บริษัทคืนเงินให้กับพนักงานเพื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อธุรกิจ) [1].

 5. Substitute: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่น [1]. ตัวอย่างประโยค: She substituted butter with margarine in the recipe (เธอแทนที่เนยด้วยมาร์จารีนในสูตรอาหาร) [1].

 6. Replace: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งดคำวิเศษณ์ที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่สามารถใช้แปลได้ตามบริบทและความหมายของประโยค ดังนี้:

 7. Compensate: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดเชยหรือตอบแทนให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอะไรบางอย่าง [1]. ตัวอย่างประโยค: The company compensated the employees for their overtime work (บริษัทชดเชยพนักงานเนื่องจากการทำงานล่วงเวลา) [1].

 8. Indemnify: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดใช้หรือชดเชยค่าเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น [1]. ตัวอย่างประโยค: The insurance company indemnified the policyholder for the damage to their car (บริษัทประกันชดใช้ความเสียหายของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากความเสียหายที่รถยนต์ของเขา) [1].

 9. Recompense: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดใช้หรือตอบแทนให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอะไรบางอย่าง [1]. ตัวอย่างประโยค: The company recompensed the customers for the inconvenience caused by the product defect (บริษัทชดใช้ลูกค้าเนื่องจากความไม่สะดวกที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้า) [1].

 10. Reimburse: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการชดใช้หรือคืนเงินให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่จ่ายเงินไปแล้ว [1]. ตัวอย่างประโยค: The company reimbursed the customer for the faulty product (บริษัทคืนเงินให้กับลูกค้าเนื่องจากสินค้ามีข้อบกพร่อง) [1].

 11. Substitute: คำวิเศษณ์นี้หมายถึงการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [1]. ตัวอย่างประโยค: She substituted butter with margarine in the recipe (เธอแทนที่เนยด้วยมาร์จารีนในสูตรอาหาร) [1].

 12. Replace: คำวิเศษณ์นี


Learn more:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน

คำกริยาที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

คำกริยาที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แปลได้ตามบริบทและความหมายของประโยคที่ต้องการแปล ดังนี้:

 1. Compensate: คำนี้หมายถึงการชดเชยหรือชดใช้สิ่งที่สูญเสียไป หรือการชดเชยค่าเสียหาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: The company compensated the customer for the damaged goods. [1]
 2. Indemnify: คำนี้หมายถึงการชดเชยหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือการชดเชยค่าเสียหาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: The insurance company indemnified the policyholder for the stolen car. [1]
 3. Reimburse: คำนี้หมายถึงการคืนเงินให้กับบุคคลที่เสียเงินไปก่อนหน้านั้น หรือการชดเชยค่าใช้จ่าย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: The company reimbursed the employee for the travel expenses. [1]
 4. Repay: คำนี้หมายถึงการชำระหนี้หรือการคืนเงินที่ยืมไป หรือการชดเชยค่าใช้จ่าย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: He promised to repay the loan by the end of the month. [1]
 5. Pay back: คำนี้หมายถึงการคืนเงินหรือการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือการชดเชยค่าใช้จ่าย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: She paid back the money she owed to her friend. [1]

การเลือกใช้คำแปลขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการแสดงออกในประโยค คำกริยาที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษมีหลายตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมของประโยคที่ต้องการแปล


Learn more:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทดแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีความหมายที่หลากหลายและใช้งานได้ในหลายบริบท ดังนั้น เราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษกัน

 1. Substitute – คำศัพท์นี้หมายถึงการแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน [1]

  • Example: You can substitute butter with margarine in this recipe.
 2. Replace – คำศัพท์นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่แตกต่าง [1]

  • Example: We need to replace the old furniture with new ones.
 3. Stand-in – คำศัพท์นี้หมายถึงการแทนที่หรือเป็นตัวแทนของบุคคลหรือสิ่งของ [1]

  • Example: The vice president will be the stand-in for the president during his absence.
 4. Alternative – คำศัพท์นี้หมายถึงสิ่งที่ใช้แทนสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [1]

  • Example: If youre allergic to dairy, almond milk is a good alternative.
 5. Proxy – คำศัพท์นี้หมายถึงบุคคลหรือสิ่งของที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของอื่น [1]

  • Example: The lawyer acted as a proxy for his client in the court.
 6. Surrogate – คำศัพท์นี้หมายถึงบุคคลหรือสิ่งของที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของอื่น [1]

  • Example: The surrogate mother carried the baby for the couple.
 7. Backup – คำศัพท์นี้หมายถึงสิ่งที่ใช้แทนหรือเป็นตัวสำรองในกรณีที่สิ่งหลักมีปัญหา [1]

  • Example: Make sure you have a backup of your important files.

Learn more:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทดแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. การทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำนิยามอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ทดแทน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า compensate หรือ replace ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการชดเชยหรือการแทนที่สิ่งที่เสียไปด้วยสิ่งอื่น ๆ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำนิยามอื่น ๆ เกี่ยวกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เพื่อเสริมความเข้าใจได้มากขึ้น ดังนี้:

 1. Substitute: คำว่า substitute หมายถึงการแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการใช้สิ่งหนึ่งแทนสิ่งอื่น [1].

 2. Replace: คำว่า replace หมายถึงการเปลี่ยนสิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน [1].

 3. Compensate: คำว่า compensate หมายถึงการชดเชยหรือการตอบแทนสิ่งที่เสียไปด้วยสิ่งอื่นที่มีค่าเทียบเท่าหรือคุณค่าเท่ากัน [1].

 4. Indemnify: คำว่า indemnify หมายถึงการชดใช้หรือการชดเชยสิ่งที่เสียไปด้วยการจ่ายเงินหรือสิ่งของอื่นที่มีค่าเทียบเท่า [1].

 5. Repay: คำว่า repay หมายถึงการชำระหนี้หรือการคืนเงินให้กับบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือหรือสินไหมที่เสียไป [1].

 6. Return: คำว่า return หมายถึงการคืนสิ่งที่เคยถูกยืมหรือสิ่งที่เคยเป็นของคนอื่น [1].

 7. Pay back: คำว่า pay back หมายถึงการชำระหนี้หรือการคืนเงินให้กับบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือหรือสินไหมที่เสียไป [1].

เพื่อให้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ นอกจากคำนิยามข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เคำว่า ทดแทน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า compensate หรือ replace ในภาษาอังกฤษ [1]. คำนิยามอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษมีดังนี้:

 1. Compensate: คำนิยามนี้หมายถึงการชดเชยหรือตอบแทนสิ่งที่เสียไป โดยให้ค่าเสียหายหรือสิ่งที่เสียไปกลับมา [1].

 2. Indemnify: คำนิยามนี้หมายถึงการชดใช้หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้ค่าเสียหายหรือสิ่งที่เสียไปกลับมา [1].

 3. Substitute: คำนิยามนี้หมายถึงการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [1].

 4. Alternative: คำนิยามนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นทางเลือกหรือตัวเลือกที่แทนที่สิ่งอื่น [1].

 5. Replace: คำนิยามนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [1].

นี่คือคำนิยามอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในบริบทต่างๆ ได้ [1].


Learn more:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทดแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

Categories: รายละเอียด 69 ทดแทน ภาษาอังกฤษ

คำว่า ‘บวม’ ภาษาอังกฤษคือ??
คำว่า ‘บวม’ ภาษาอังกฤษคือ??

[thotthaēn] (v) EN: replace ; substitute FR: compenser ; remplacer ; substituer. ทดแทน [thotthaēn] (v) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer.

See more: https://hocxenang.com/category/money

ทดแทนได้ ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ทดแทนได้ ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: บทความนี้จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการทดแทนได้ในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องนี้ บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดแทนได้ในภาษาอังกฤษ และยังเป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มคะแนนการค้นหาใน Google ด้วย

เนื้อหา:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร

 2. ความสำคัญของการทดแทนได้ในภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการใช้คำทดแทนในประโยค

 4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำทดแทน

 5. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนได้ในภาษาอังกฤษ

 6. คำแนะนำในการเรียนรู้การทดแทนได้ในภาษาอังกฤษ

 7. ทดแทน แปลว่าอะไร

  • ทดแทนในภาษาอังกฤษแปลว่า compensate หรือ replace [1]
  • คำว่า ทดแทน ใช้ในบริบทที่หมายถึงการชดเชยหรือการแทนที่สิ่งที่เสียไปด้วยสิ่งอื่น
 8. ความสำคัญของการทดแทนได้ในภาษาอังกฤษ

  • การทดแทนได้ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและการเขียน
  • การใช้คำทดแทนช่วยให้ประโยคมีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น
  • การใช้คำทดแทนช่วยลดความซ้ำซ้อนในประโยค
 9. วิธีการใช้คำทดแทนในประโยค

  • ใช้ it เพื่อแทนสิ่งของที่กล่าวถึง
  • ใช้ he หรือ she เพื่อแทนบุคคลที่กล่าวถึง
  • ใช้ they เพื่อแทนกลุ่มคนหรือสิ่งของที่กล่าวถึง
 10. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำทดแหัวข้อหลัก: ทดแทนได้ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ทดแทน คืออะไร?
ทดแทนในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า compensate หรือ replace [1]. คำว่าทดแทนใช้ในบริบทต่าง ๆ เช่นการชดเชยค่าเสียหาย การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เสียไป หรือการแทนที่สิ่งที่ไม่มีอยู่แล้ว [1].

ทดแทนในการชดเชยค่าเสียหาย
เมื่อเกิดความเสียหายหรือความเสียประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือองค์กร การทดแทนจะเป็นวิธีหนึ่งในการชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ [1]. การทดแทนในกรณีนี้หมายความว่าการชดเชยหรือการชดใช้สิ่งที่เสียไป โดยให้คืนค่าเสียหายให้กับฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย [1]. ตัวอย่างเช่น หากมีการเสียหายทางทรัพย์สิน เช่น การเสียหายจากการชำรุดหรือการสูญเสียสิ่งของ ฝ่ายที่เสียหายอาจได้รับการทดแทนเงินทดแทนเพื่อชดเชยค่าเสียหายนั้น [1].

ทดแทนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เสียไป
การทดแทนยังสามารถใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เสียไปด้วย [1]. ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสูญเสียสิ่งของหรือทรัพย์สิน การทดแทนอาจเป็นการหาสิ่งที่เหมือนหรือคล้ายกันมาแทนที่สิ่งที่เสียไป [1]. ในกรณีนี้ การทดแทนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เสียไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน [1].

ทดแทนในการแทนที่สิ่งที่ไม่มีอยู่แล้ว
การทดแทนยังสามารถใช้ในกรณีที่ต้องการแทนที่สิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วด้วยสิ่งอื่น [1]. ตัวอย่างเช่น เมื่อมีความต้องการใช้งานหรือการบริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีอยู่


Learn more:

 1. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทดแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทดแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
New]แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - Pantip
New]แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน – Pantip
Gazechimp โน๊ตบุ๊คแล็ปท็อป Us แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษทดแทนสำหรับ Samsung Np R517 R523 R525 R528 R530 R540 R538 R618 R620 R719 - Gazechimp Audio Store - Thaipick
Gazechimp โน๊ตบุ๊คแล็ปท็อป Us แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษทดแทนสำหรับ Samsung Np R517 R523 R525 R528 R530 R540 R538 R618 R620 R719 – Gazechimp Audio Store – Thaipick

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ทดแทน ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ ทดแทน ในภาษาอังกฤษ
คำวิเศษณ์ที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ
คำกริยาที่ใช้แปลคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ
คำนิยามอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *