รองจากภาษาอังกฤษ: การติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้า

รวมเพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องง่าย จำได้ ใน 1 นาที by ครูดาว

รวมเพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องง่าย จำได้ ใน 1 นาที By ครูดาว

Keywords searched by users: รองจากภาษาอังกฤษ: การติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้า ลำดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ, ลําดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ, ลองลงมา ภาษาอังกฤษ, ถัดมา ภาษาอังกฤษ, ลําดับถัดมา ภาษาอังกฤษ, ตามลำดับ ภาษาอังกฤษ, Secondary, งานหลัก งานรอง ภาษาอังกฤษ

รองจาก ภาษาอังกฤษ: แนวคิดและความหมาย

รองจาก ภาษาอังกฤษ: แนวคิดและความหมาย

รองจาก ภาษาอังกฤษ เป็นสำนวนที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการแปลหรือการอธิบายความหมายของคำหรือวลีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย [1]. การใช้รองจาก ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เขียนหรือผู้พูดสามารถสื่อสารและเข้าใจความหมายของคำหรือวลีภาษาอังกฤษได้ในภาษาไทยอย่างถูกต้องและชัดเจน [1].

แนวคิดของการใช้รองจาก ภาษาอังกฤษ คือการนำคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันในภาษาไทยมาใช้แทนคำหรือวลีในภาษาอังกฤษ [1]. การใช้รองจาก ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เขียนหรือผู้พูดสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันได้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้รองจาก ภาษาอังกฤษ:

 • เขาเป็นหัวหน้าที่รองจาก ภาษาอังกฤษ หมายความว่า เขาเป็นผู้นำระดับสูงที่มีตำแหน่งสองอันดับต่ำกว่าหัวหน้า [1].
 • ฉันเป็นครูที่รองจาก ภาษาอังกฤษ หมายความว่า ฉันเป็นครูที่มีความรู้และความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ [1].

การใช้รองจาก ภาษาอังกฤษ ช่วยให้การสื่อสารและการเข้าใจความหมายของคำหรือวลีภาษาอังกฤษในภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความชัดเจน [1]. นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เขียนหรือผู้พูดสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เหมาะสมและถูกต้องในภาษาไทยได้ [1].


Learn more:

 1. รองลงมาจาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand
 3. ภาษาอังกฤษ – วิกิพีเดีย

การใช้คำว่า รองจาก ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า รองจาก ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า รองจาก เป็นคำที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่เป็นหลัก โดยมักใช้ในกรณีที่สิ่งหนึ่งเป็นผลลัพธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเสริมที่แสดงถึงการเป็นตัวแทนหรือการแทนที่ด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รองจาก ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. She received a promotion as the vice president, succeeding her boss. [1]
  เธอได้รับตำแหน่งรองประธานบริษัท ตามรอยของหัวหน้าของเธอ

 2. The movie is based on a novel, adapted from the original story. [2]
  ภาพยนตร์เป็นการดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับ

 3. The team won the championship, with John as the captain. [1]
  ทีมชนะเลิศ โดยมีจอห์นเป็นกัปตัน

 4. The report was prepared by the committee, with input from various experts. [2]
  รายงานถูกเตรียมโดยคณะกรรมการ โดยมีความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน

 5. The decision was made by the board of directors, following a thorough discussion. [1]
  การตัดสินใจถูกทำขึ้นโดยกรรมการผู้บริหาร หลังจากการอภิปรายอย่างละเอียด

จากตัวอย่างประโยคข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าคำว่า รองจาก ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งที่เป็นหลัก โดยมักใช้ในกรณีที่สิ่งหนึ่งเป็นผลลัพธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเสริมที่แสดงถึงการเป็นตการใช้คำว่า รองจาก ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า รองจาก เป็นคำที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งอื่น โดยมักใช้เพื่อแสดงว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่สองสำคัญและเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่า หรือเป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รองจาก:

 1. เขาได้รับรางวัลนี้รองจากความพยายามและความมุ่งมั่นของเขา [1]
 2. ผลงานที่ดีของเขาได้รับการยอมรับรองจากคณะกรรมการ [2]
 3. ความสำเร็จของธุรกิจนี้เกิดขึ้นรองจากการทำงานทีม [2]

การใช้คำว่า รองจาก ในประโยคภาษาอังกฤษมีความหมายที่คล้ายคลึงกับคำว่า derived from, resulting from, due to หรือ attributed to ในภาษาอังกฤษอื่นๆ


Learn more:

 1. มือรอง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หลักการใช้ 12 Tense อย่างละเอียด พร้อมโครงสร้าง tense ที่สรุปเข้าใจง่าย – OnDemand
 3. solicit แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่ใช้แทน รองจาก ในภาษาอังกฤษ

คำที่ใช้แทน รองจาก ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้แทนคำว่า รองจาก ซึ่งแต่ละคำอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Substitute [1]: คำว่า substitute หมายถึงการแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในกรณีที่ต้องการใช้คำที่เหมือนหรือคล้ายกันแทนคำ รองจาก ในภาษาอังกฤษ คำว่า substitute เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม โดยใช้ในประโยคเช่น He substituted the original ingredient with a healthier alternative (เขาแทนที่ส่วนผสมต้นฉบับด้วยส่วนผสมที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า)

 2. Replace [1]: คำว่า replace หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่ไม่เหมือนกัน ในบางกรณีที่ต้องการใช้คำที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแทนที่ คำว่า replace เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ตัวอย่างประโยคคือ She replaced her old phone with a new one (เธอเปลี่ยนโทรศัพท์เก่าของเธอด้วยโทรศัพท์ใหม่)

 3. Stand-in [1]: คำว่า stand-in หมายถึงบุคคลหรือสิ่งที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งอื่นในขณะที่บุคคลหรือสิ่งนั้นไม่สามารถมาอยู่ได้ ในบางกรณีที่ต้องการใช้คำที่เน้นการแทนที่ชั่วคราว คำว่า stand-in เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ตัวอย่างประโยคคือ The substitute teacher acted as a stand-in for the regular teacher (ครูสำรองได้รับบทเป็นครูสำรองแทนครูประจำ)

 4. Alternative [1]: คำว่า alternative หมายถึงสิ่งที่ใช้แทนสิ่งอื่นที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ในกรณีที่ต้องการใช้คำที่เน้นถึงตัวเลือกที่แตกต่างจากสิ่งเดิม คำว่า alternative เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ตัวอย่าคำที่ใช้แทน รองจาก ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้แทนคำว่า รองจาก ซึ่งแต่ละคำอาจมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Substitute: คำว่า substitute หมายถึงการแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน [1]. เช่น He substituted coffee with tea (เขาแทนกาแฟด้วยชา).

 2. Replace: คำว่า replace หมายถึงการเปลี่ยนสิ่งหนึ่งด้วยสิ่งอื่นที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่แทบเหมือนกัน [1]. เช่น She replaced her old phone with a new one (เธอเปลี่ยนโทรศัพท์เก่าของเธอด้วยโทรศัพท์ใหม่).

 3. Stand-in: คำว่า stand-in หมายถึงบุคคลหรือสิ่งที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งอื่นในขณะที่บุคคลหรือสิ่งนั้นไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้ [1]. เช่น The actors stand-in performed the stunts for him (ผู้แทนของนักแสดงทำการต่อสู้แทนเขา).

 4. Alternative: คำว่า alternative หมายถึงสิ่งหรือตัวเลือกที่ใช้แทนสิ่งหรือตัวเลือกอื่น [1]. เช่น We need to find an alternative solution to this problem (เราต้องหาวิธีทางเลือกที่ใช้แทนปัญหานี้).

 5. Surrogate: คำว่า surrogate หมายถึงบุคคลหรือสิ่งที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งอื่นในบทบาทหรือฐานะที่เดียวกัน [1]. เช่น The surrogate mother carried the baby for the couple (แม่พิเศษที่ใช้แทนครอบครัวคนอื่นท้อง).

 6. Proxy: คำว่า proxy หมายถึงบุคคลหรือสิ่งที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งอื่นในการกระทำหรือการแทนที่ [1]. เช่น He voted by proxy in the election (เขาลงคะแนนโดยการใช้ผู้แทนในการเลือกตั้ง).


Learn more:

 1. 6 ภาษาต่างประเทศมาแรงแห่งยุค! เพียงแค่เรียนภาษาหนึ่งในนี้ รับรองว่าเจ๋งสุด! ‹ GO Blog | EF ประเทศไทย
 2. เช่นนั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 6 ภาษามาแรงแห่งยุค! รับรองว่าเจ๋งสุดถ้าพูดได้ ทั้งอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รองจาก ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รองจาก ในภาษาอังกฤษ:

 1. He is the assistant manager, working under the guidance of the general manager. [1]
  (เขาเป็นผู้จัดการรอง ทำงานภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการทั่วไป)

 2. The vice president will be attending the meeting as a representative, standing in for the president. [1]
  (รองประธานบริษัทจะเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน แทนประธานบริษัท)

 3. The substitute teacher will take over the class in the absence of the regular teacher. [1]
  (ครูสำรองจะรับผิดชอบการสอนในกรณีที่ครูปกติไม่อยู่)

 4. The assistant coach will be leading the team during the head coachs absence. [1]
  (โค้ชรองจะเป็นผู้นำทีมในช่วงที่โค้ชหัวหน้าไม่อยู่)


Learn more:

 1. รองลงมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รวมคำศัพท์ writing ielts task 2 ให้ได้ 7.0 ขึ้นไป ใช้เขียน essay ภาษาอังกฤษก็ได้ ตัวอย่างการเขียน
 3. การเขียนคำสั่ง คำขอร้อง & คำแนะนำใน Reported Speech | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รองจาก ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหา แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รองจาก ในภาษาอังกฤษ พบว่ามีผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องสองรายการ ดังนี้:

 1. ภาษาอังกฤษ – วิกิพีเดีย [1]
 2. Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ [1]

เราสามารถนำข้อมูลจากทั้งสองแหล่งข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รองจาก ในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. ภาษาอังกฤษ – วิกิพีเดีย:

  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก [1].
  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน [1].
  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรป และใช้เป็นภาษากลางในหลายภูมิภาค [1].
  • ภาษาอังกฤษเจริญขึ้นในราชอาณาจักรแองโกล-แซ็กซอนอังกฤษ และบริเวณสกอตแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน [1].
  • ภาษาอังกฤษได้รับอิทธิพลจากภาษานอร์สเก่าและภาษาโรมานซ์ [1].
  • ภาษาอังกฤษใหม่มีคำศัพท์ใหญ่มาก โดยมีการสะกดที่ซับซ้อนและไม่สม่ำเสมอ [1].
 2. Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ:

  • หน้าเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวมคำศัพท์สำคัญในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพอร์ตโภชนาการ [1].
  • มีคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในการเตรียมพอร์เมื่อค้นหา แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รองจาก ในภาษาอังกฤษ พบว่ามีผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องสองรายการ ดังนี้:
 3. ภาษาอังกฤษ – วิกิพีเดีย [1]

 4. Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ [1]

เราสามารถนำข้อมูลจากทั้งสองแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ดังนี้:

หัวข้อ: แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รองจาก ในภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและใช้กันทั่วไปในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในการสื่อสารระหว่างประชากรในประเทศหรือระหว่างประเทศ การศึกษา การทำงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. ภาษาอังกฤษ – วิกิพีเดีย:
  วิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีข้อมูลทางการค้นคว้าและความรู้ทั่วไปในหลากหลายหัวข้อ ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีข้อมูลมากมายในวิกิพีเดีย ผู้อ่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การพัฒนา และความสำคัญของภาษาอังกฤษได้จากแหล่งข้อมูลนี้ [1]

 2. Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ


Learn more:

 1. ภาษาอังกฤษ – วิกิพีเดีย
 2. Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ
 3. ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Categories: รายละเอียด 73 รองจาก ภาษาอังกฤษ

รวมเพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องง่าย จำได้ ใน 1 นาที by ครูดาว
รวมเพลงสอนภาษาอังกฤษ ร้องง่าย จำได้ ใน 1 นาที by ครูดาว

(adj) inferior to, See also: next on down (as in size, age, position), next below, secondary, Syn. รอง, ถัดจาก, ถัดลงมา, Example: ในปี พ.ศ. 2500 อัตราตายจากอุบัติเหตุยังคงเป็นอันดับที่ 4 รองลงมาจากโรคท้องร่วง และโรคปอดอักเสบ

See more: https://hocxenang.com/category/money

ลำดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ลำดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. ความหมายของ ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษ [1]

 2. การใช้ ลำดับรองลงมา ในประโยค [1]

 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษ [1]

 4. คำแนะนำในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจ ลำดับรองลงมา ได้ดียิ่งขึ้น [1]

 5. ความหมายของ ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษ
  ลำดับรองลงมา เป็นคำว่า subsequent ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งอื่นๆ หรือเกิดขึ้นในลำดับถัดไป ในบางกรณี ลำดับรองลงมา อาจมีความหมายเชิงลบว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น [1].

 6. การใช้ ลำดับรองลงมา ในประโยค
  คำว่า ลำดับรองลงมา ใช้เพื่ออธิบายลำดับของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับ โดยมักใช้ในบทความวิชาการหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา [1].

 7. ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษ

 • The subsequent events led to a change in the companys strategy. (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับนี้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของบริษัท) [1].
 • After the initial meeting, subsequent discussions were held to finalize the details. (หลังจากการประชุมครั้งแรก มีการพูดคุยต่อเนื่องเพื่อทำการสรุปรายละเอียด) [1].
 1. คำแนะนำในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจ ลำดับรองลงมา ได้ดียิ่งขึ้น
 • อ่านบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับลำดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า ลำดับรองลงมา มักถูกแปลว่า subsequent หรือ lower in rank ซึ่งหมายความว่าอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า หรือมีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งอื่นๆ ในลำดับที่สูงกว่า [1].

ความหมายของ ลำดับรองลงมา

ลำดับรองลงมา เป็นคำที่ใช้ในบริบทต่างๆ เพื่ออธิบายลำดับหรือความสำคัญของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า รองลงมา เพื่อแสดงถึงลำดับที่ต่ำกว่าหรือมีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งอื่นๆ ในลำดับที่สูงกว่า [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลำดับรองลงมา

 1. นักเตะที่อยู่ในลำดับรองลงมาจะต้องพยายามทำงานหนักขึ้นเพื่อเอาชนะนักเตะในลำดับที่สูงกว่า [1].
 2. การเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนต่ำกว่าจะถือว่าเป็นลำดับรองลงมา [1].

คำถามที่พบบ่อย

Q: ลำดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ แปลว่าอะไร?
A: ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษแปลว่า subsequent หรือ lower in rank [1].

Q: ลำดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ ใช้ในประโยคอย่างไร?
A: คำว่า ลำดับรองลงมา ใช้ในประโยคเพื่ออธิบายลำดับหรือความสำคัญของสิ่งต่างๆ ที่มีลำดับที่ต่ำกว่าหรือมีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งอื่นๆ ในลำดับที่สูงกว่า [1].

Sources:
[1] รองลงมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์


Learn more:

 1. รองลงมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รองลงมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รองลงมาจาก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ลําดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ

เรามาเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความหมายของคำว่า ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า lower in rank or position [1]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนี้ในภาษาอังกฤษ โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดและครอบคลุมตามที่คุณต้องการ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความเชื่อถือ

หัวข้อหลัก: ลำดับรองลงมา ภาษาอังกฤษ

 1. ความหมายของ ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษ

  • ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า lower in rank or position [1].
  • ตัวอย่างประโยค: After the recent reorganization, he was demoted to a lower position in the company hierarchy [1].
 2. การใช้ ลำดับรองลงมา ในประโยค

  • เมื่อใช้คำว่า ลำดับรองลงมา ในประโยคภาษาอังกฤษ ควรใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการลดลงในตำแหน่งหรือลำดับของบุคคลหรือสิ่งของใดๆ [1].
  • ตัวอย่างประโยค: She was once the CEO, but now she has been demoted to a lower position in the company [1].
 3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

  • ลำดับ (rank)
  • ตำแหน่ง (position)
  • การลดตำแหน่ง (demotion)
 4. คำถามที่พบบ่อย

  • ลำดับรองลงมา ในภาษาอังกฤษมีความหมายอย่างไร?
  • ใช้ ลำดับรองลงมา ในประโยคอย่างไร?
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลำดับรองลงมา คืออะไร?

Learn more:

 1. รองลงมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รองลงมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รองลงมาจาก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ประโยคควรรู้ เมื่อต้องต่อรองกับแม่ค้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
ประโยคควรรู้ เมื่อต้องต่อรองกับแม่ค้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
ฝึกแต่งประโยค | ขอร้อง | ขออนุญาต | พูดเพราะๆไม่มีใครอยากปฏิเสธ | @59Abcs - Youtube
ฝึกแต่งประโยค | ขอร้อง | ขออนุญาต | พูดเพราะๆไม่มีใครอยากปฏิเสธ | @59Abcs – Youtube
รวมรูปภาพของ รวม 20 คำคม ภาษาอังกฤษ สำหรับสาวโสด #อ่านแล้วรู้สึกสตรอง รูปที่ 20 จาก 20
รวมรูปภาพของ รวม 20 คำคม ภาษาอังกฤษ สำหรับสาวโสด #อ่านแล้วรู้สึกสตรอง รูปที่ 20 จาก 20

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

รองจาก ภาษาอังกฤษ: แนวคิดและความหมาย
การใช้คำว่า รองจาก ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำที่ใช้แทน รองจาก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รองจาก ในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รองจาก ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *