พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ: สะท้อนความงดงามของภาษา

ธรรมทันธีร์] สวัสดีค่ะ เราได้รับ Challenge จากเพจคุณผีมา เลยจะมาแนะนำเพจที่เราติดตามนะคะ ขอแนะนำ 4 เพจนะคะ (เหมือนพรหมวิหาร 4 เอ๊ะหรืออริยสัจ 4 ดีนะอิอิ)

พรหมวิหาร 4 สรุปย่อเข้าใจง่ายใน 2 นาที | B Kind Story

Keywords searched by users: พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ: สะท้อนความงดงามของภาษา อิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษ, Four sublime states of mind, อริยสัจ 4 ภาษาอังกฤษ, พรหมวิหาร 4 ภาษาบาลี, เมตตา ภาษาอังกฤษ, มุทิตาจิต ภาษาอังกฤษ, equanimity แปลว่า, เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แปลว่า

พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ: แนวคิดและความหมาย

ธรรมทันธีร์] สวัสดีค่ะ เราได้รับ Challenge จากเพจคุณผีมา เลยจะมาแนะนำเพจที่เราติดตามนะคะ ขอแนะนำ 4 เพจนะคะ (เหมือนพรหมวิหาร 4 เอ๊ะหรืออริยสัจ 4 ดีนะอิอิ)
ธรรมทันธีร์] สวัสดีค่ะ เราได้รับ Challenge จากเพจคุณผีมา เลยจะมาแนะนำเพจที่เราติดตามนะคะ ขอแนะนำ 4 เพจนะคะ (เหมือนพรหมวิหาร 4 เอ๊ะหรืออริยสัจ 4 ดีนะอิอิ)

พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ: แนวคิดและความหมาย

พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ เป็นแนวคิดที่มีต้นกำเนิดมาจากปรัชญาศาสนาพุทธศาสนา ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมและจิตใจของมนุษย์ แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับสี่สถานะที่ยอดเยี่ยมของจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยความรัก (Love) ความเมตตา (Compassion) ความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น (Sympathetic Joy) และความสมดุลย์ (Equanimity) [1].

นี่คือความหมายและแนวคิดของพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ:

 1. ความรัก (Love):
 • ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของใครบางคน และรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของและไม่มีผู้เป็นเจ้าของ [1].
 • ความรักที่ไม่พูดและคิดถึงตัวเองว่า ฉัน รู้ดีว่า ฉัน นั้นเป็นการเข้าใจที่ผิดพลาด [1].
 • ความรักที่ไม่เลือกและไม่ตัดสินใจในการรัก รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายถึงการสร้างความตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดชังและความเกลียดนั่นเอง [1].
 • ความรักที่รอบคอบทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ [1].
 • ความรักที่รอบคอบทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความเลือกและการยกเว้น รู้ดีว่าเราต้องรักทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเรา [1].
 • ความรักที่รอบคอบทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดสูงหรือต่ำ ดีหรือชั่ว คนที่มีคพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ: แนวคิดและความหมาย

พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ (Four Sublime States of Mind) เป็นแนวคิดทางศาสนาที่มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพุทธศาสนา และเป็นหนึ่งในหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่สำคัญ แนวคิดนี้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเมตตา (Loving-kindness) ความเมตตาอันเป็นความรักและความเมตตาที่ไม่มีความปรารถนาที่จะครอบครอง และเน้นให้ความสำคัญกับความเมตตาที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง และเมตตาที่เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น [1].

แนวคิดพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษมีดังนี้:

 1. ความรัก (Metta): เป็นความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะครอบครอง และเข้าใจว่าในทางสุดท้ายไม่มีการครอบครองและผู้ครอบครอง ความรักนี้เป็นความรักที่ไม่พูดหรือคิดถึงตนเอง และไม่เลือกแยกแยะใครบางคน แต่เป็นความรักที่รวมรักทุกสิ่งมีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำ หรือในอากาศ [1].

 2. เมตตา (Karuna): เมตตาคือความเห็นถึงความทุกข์ทรมานของโลก และเห็นความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้อื่น ความเมตตาช่วยให้เราเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานอย่างลึกซึ้ง และเตรียมพร้อมในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเอง ความเมตตายังช่วยให้เรายอมรับชีวิตของเราเองโดยการเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นที่อาจจะยากลำบากกว่าเรา [1].

 3. ความสุข


Learn more:

 1. พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind – GotoKnow
 2. ประเทศไทยพัฒนา: แผ่พรหมวิหาร 4 เป็นภาษาอังกฤษ
 3. พรหมวิหาร 4 – วิกิพีเดีย

การศึกษาและการสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม นำลูกให้ถูกทางด้วยพรหมวิหาร 4
เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม นำลูกให้ถูกทางด้วยพรหมวิหาร 4

การศึกษาและการสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

พรหมวิหาร 4 ภาษา หรือ Four Sublime States of Mind เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาและการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะทางจิตใจในการพัฒนาตนเองและสร้างสังคมที่ดีขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาและสอนเรื่องนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของพรหมวิหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [1].

พรหมวิหาร 4 ภาษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความรัก (Love), ความเมตตา (Compassion), ความสุขใจ (Sympathetic Joy), และความสมดุลย์ (Equanimity). ขออธิบายแต่ละองค์ประกอบดังนี้:

 1. ความรัก (Love):
 • ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเอาเป็นของตนเอง และรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองอะไรเลย
 • ความรักที่ไม่พูดหรือคิดถึงตัวเองว่า ฉัน รู้ดีว่า ฉัน เป็นความเป็นหลอกลวงเพียงแค่อย่างเดียว
 • ความรักที่ไม่เลือกและไม่ตัดสินใจในการรับหรือปฏิเสธ รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดชัง
 • ความรักที่รอบรู้ถึงทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำ หรือในอากาศ
 • ความรักที่รอบรู้ถึงทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง ไม่เฉพาะเพียงผู้ที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจ หรือสนุกสนานกับเรา
 • ความรักที่รอบรู้ถึงการศึกษาและการสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

พรหมวิหาร 4 ภาษา หรือ Four Sublime States of Mind เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาและการสอนเรื่องความเป็นมิตร ความเมตตา ความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น และความสมดุลย์ในการมองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจและสังคมให้ดีขึ้น

เรื่องพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษนี้มีความหมายอยู่ในสี่ด้านหลัก คือ ความรัก (Love) ความเมตตา (Compassion) ความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น (Sympathetic Joy) และความสมดุลย์ (Equanimity) [1].

เรามาดูรายละเอียดของแต่ละด้านต่อไปนี้:

 1. ความรัก (Love):
 • ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของใครบางคน โดยรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของและไม่มีผู้เป็นเจ้าของเลย [1].
 • ความรักที่ไม่พูดหรือคิดถึงตัวเองว่า ฉัน โดยรู้ดีว่า ฉัน นั้นเป็นการเข้าใจผิด [1].
 • ความรักที่ไม่เลือกและไม่ตัดสินใจในการรัก โดยรู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความเป็นตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียด และความเกลียดนั่นเอง [1].
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำ หรือในอากาศ [1].
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง และไม่เพียงแค่ผู้ที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจ หรือน่าสนุกสนานกับเรา [1].
 • ความรักที่รับรู้แ

Learn more:

 1. พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind – GotoKnow
 2. MCU Digital Collections –
 3. MCU Digital Collections –

วิธีใช้และปฏิบัติตามหลักการของพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

ปี 2556 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน วิเคราะห์ข้อสอบ (Reading Comprehension) ตอนที่ 7 - Youtube
ปี 2556 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน วิเคราะห์ข้อสอบ (Reading Comprehension) ตอนที่ 7 – Youtube

วิธีใช้และปฏิบัติตามหลักการของพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

พรหมวิหาร 4 ภาษา หรือที่เรียกว่า Four Sublime States of Mind เป็นหลักการที่สำคัญในศาสนาพุทธศาสนา หลักการนี้เน้นความสำคัญของความรัก ความเมตตา ความสุขสมบูรณ์ และความสมดุลใจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและโลกที่เราดำเนินชีวิตอยู่

นี่คือวิธีใช้และปฏิบัติตามหลักการของพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ:

 1. ความรัก (Metta):
 • รักโดยไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของใคร โดยรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของหรือผู้เป็นเจ้าของเลย [1]
 • รักโดยไม่พูดหรือคิดถึงตัวเองว่า ฉัน โดยรู้ดีว่า ฉัน นั้นเป็นความเป็นภูมิลวงตาม [1]
 • รักโดยไม่เลือกและไม่ยกเว้นใคร โดยรู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความเป็นตรงของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดเกลือดและความเกลียดชัง [1]
 • รักที่รับรู้ทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ [1]
 • รักที่รับรู้ทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง และไม่ใช่เพียงผู้ที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเราเท่านั้น [1]
 • รักที่รับรู้ทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดสูงหรือต่ำ ดีหรือชั่ว คนที่มีความคิดสูงและดีถูกรับรองเพราะความรักไหลมาหาพวกเขาโดยสุดซึ่งวิธีใช้และปฏิบัติตามหลักการของพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

พรหมวิหาร 4 ภาษา คือหลักการที่สอนให้เราพัฒนาความเมตตา (Loving-kindness), เมตตา (Compassion), ความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น (Sympathetic Joy), และความสงบเสงี่ยม (Equanimity) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจและสังคมของเรา [1].

นี่คือวิธีใช้และปฏิบัติตามหลักการของพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ:

 1. เมตตา (Loving-kindness):
 • ใช้ความรักและเมตตาต่อทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความปรารถนาที่จะครอบครองใคร่เพื่อรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้น [1].
 • รักษาความเมตตาโดยไม่พูดหรือคิดถึงตนเองว่า ฉัน โดยรู้ดีว่า ฉัน เป็นความเป็นภูมิลวงในทางที่แท้จริง [1].
 • รักษาความเมตตาโดยไม่เลือกและไม่ยกเว้นใคร โดยรู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าจะสร้างความตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดเกลือด [1].
 • รักษาความเมตตาโดยรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ [1].
 • รักษาความเมตตาโดยไม่มีความลำเอียงต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเราเท่านั้น [1].
 • รักษาความเมตตาโดยรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดสูงหรือต่ำ ดีหรือชั่วร้าย คนที่มีความคิดสูงและดีถูกรับรองเพราะความรักไหลไปหาพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ

Learn more:

 1. พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind – GotoKnow
 2. MCU Digital Collections –
 3. MCU Digital Collections –

คุณสมบัติและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

Wasabi] พรหมวิหาร 4 คืออะไร? เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า...
Wasabi] พรหมวิหาร 4 คืออะไร? เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า… “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” เป็นหลักพรหมวิหาร 4 ที่เป็นธรรมประจำใจสำคัญหมวดหนึ่ง

คุณสมบัติและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ เป็นหลักการที่มีต้นกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักการที่สอนให้เราพัฒนาคุณธรรมและจิตใจให้เป็นที่พึงประสงค์ หลักการนี้ประกอบด้วย 4 คุณสมบัติหลัก ได้แก่ ความรัก (Love) ความเมตตา (Compassion) ความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น (Sympathetic Joy) และความสมดุลย์ในจิตใจ (Equanimity) [1].

คุณสมบัติและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ:

 1. ความรัก (Love):
 • ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของใครบางคน และรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของและไม่มีผู้เป็นเจ้าของ [1].
 • ความรักที่ไม่พูดหรือคิดถึงตัวเองว่า ฉัน รู้ดีว่า ฉัน เป็นการเข้าใจผิด [1].
 • ความรักที่ไม่เลือกและไม่ถูกกันออก รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดเกลือกและความเกลียดนัก [1].
 • ความรักที่รอบรู้ถึงทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ [1].
 • ความรักที่รอบรู้ถึงทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง ไม่ใช่เพียงผู้ที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเราเท่านั้น [1].
 • ความรักที่รอบรู้ถึงทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดสูงหรือต่ำ ดีหรือชั่ว คนที่มีความคิดสูงและดีถูกคุณสมบัติและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ (Four Sublime States) เป็นหลักการทางจิตวิทยาที่มีต้นกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนา หลักการนี้เน้นคุณค่าและคุณธรรมที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งประกอบด้วย 4 คุณสมบัติหลัก ได้แก่ ความรัก (Love) ความเมตตา (Compassion) ความสุขใจ (Sympathetic Joy) และความสมดุลย์ (Equanimity) [1].

นอกจากนี้ การปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ ยังมีผลกระทบที่สำคัญต่อผู้ปฏิบัติเองและสังคมดังนี้:

 1. คุณสมบัติและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

1.1 ความรัก (Love)

 • คุณสมบัติ: ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของ รู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองอะไรได้ ความรักที่ไม่พูดหรือคิดถึงตัวเองว่า ฉัน เป็นเพียงการเข้าใจที่ผิดพลาด ความรักที่ไม่เลือกและไม่ถอดแยก รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าจะสร้างความตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดเกลือกายและความเกลียดชัง ความรักที่รอบคอบทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ ความรักที่รอบคอบทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง ไม่เพียงแค่คนที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเรา ความรักที่รอบคอบทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนมีความคิดสูงหรือต่ำ

Learn more:

 1. พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind – GotoKnow
 2. MCU Digital Collections –
 3. MCU Digital Collections –

การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษในชีวิตประจำวัน

Compassion (N) ความเมตตา [Eng24] - Youtube
Compassion (N) ความเมตตา [Eng24] – Youtube

การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นหลักธรรมที่สำคัญในศาสนาพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจและสร้างความสุขในชีวิตประจำวันของเรา พรหมวิหาร 4 ภาษา ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความรัก (Love) ความเมตตา (Compassion) ความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น (Sympathetic Joy) และความสมดุลย์ (Equanimity) [1].

นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับแต่ละหลักธรรม:

 1. ความรัก (Love):
 • ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของสิ่งของ และรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของและผู้เป็นเจ้าของ
 • ความรักที่ไม่พูดหรือคิดถึงตัวเองว่า ฉัน และรู้ดีว่า ฉัน นั้นเป็นความเป็นภูมิลวงตาม
 • ความรักที่ไม่เลือกและไม่ตัดสินใจในการรัก รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความเป็นตรงของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดและความเกลียด
 • ความรักที่รอบรู้ถึงมวลมนุษย์ทั้งหมด: เล็กและใหญ่ ไกลและใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ
 • ความรักที่รอบรู้ถึงมวลมนุษย์ทั้งหมดโดยไม่มีความลำเอียง และไม่ใช่เพียงผู้ที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเรา
 • ความรักที่รอบรู้ถึงมวลมนุษย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจสูงหรือต่ำ ดีหรือชั่ว คนที่มีจิตใจสูงและดีถูกรับรองเพราะความรักไหลไปหาพวกเขาโดยสุดซึ้ง คนที่มีจิตใจต่ำและชัการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น พรหมวิหาร 4 ภาษา หรือ Four Sublime States of Mind เป็นหลักธรรมที่สอนให้เราพัฒนาความรักและความเมตตา และสร้างความสุขและความสงบให้กับตนเองและผู้อื่น ภาษาที่ใช้ในการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ

นี่คือการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษในชีวิตประจำวัน:

 1. ความรัก (Love):
 • รักโดยไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของ รู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของและไม่มีผู้เป็นเจ้าของ [1]
 • รักโดยไม่พูดหรือคิดถึงตัวเอง รู้ดีว่า ตัวเอง ที่เรียกว่า ตัวเอง เป็นการเข้าใจผิด [1]
 • รักโดยไม่เลือกและไม่ถ่วงถาม รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดเกลือกและความเกลียดชัง [1]
 • รักทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ [1]
 • รักทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง รู้ดีว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางในรอบของการมีชีวิต – เราทุกคนถูกความทุกข์ร้ายโดยกฎหมายเดียวกัน [1]
 • รัก แต่ไม่ใช่ความร้อนที่เผา ทำให้เกิดบาดแผลมากกว่าที่รักจะรักษา – มันเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วดับลงในคราวถัดไป ทิ้งไว้ก่อนหน้าความเย็

Learn more:

 1. พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind – GotoKnow
 2. พรหมวิหาร 4 หลักธรรมประจำใจ | ติวฟรี.คอม
 3. พรหมวิหาร 4 ธรรมะสำหรับผู้นำ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีอะไรบ้าง?

Categories: สรุป 93 พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ

พรหมวิหาร 4 สรุปย่อเข้าใจง่ายใน 2 นาที | B Kind Story
พรหมวิหาร 4 สรุปย่อเข้าใจง่ายใน 2 นาที | B Kind Story

🔴พรหมวิหาร 4. 🔴Four sublime states of mind.

See more: https://hocxenang.com/category/money

อิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษ

อิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษ

อิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษ เป็นหลักการที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้เก่งและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน หลักการนี้ประกอบด้วย 4 อิทธิบาทหลัก คือ ฉันทะ (Passion) วิริยะ (Diligence) จิตตะ (Mind or Consciousness) และวิมังสา (Investigation) [1].

 1. ฉันทะ (Passion):
  ฉันทะหมายถึงความต้องการและความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ความต้องการที่จะทำให้ดีขึ้นและปรารถนาที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการนี้อยู่เสมอ [1].

 2. วิริยะ (Diligence):
  วิริยะหมายถึงความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนและปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้เวลาและพลังงานให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น [1].

 3. จิตตะ (Mind or Consciousness):
  จิตตะหมายถึงการมีความตั้งใจและความตั้งใจในการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการนี้ การมีสติและความตั้งใจในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นและประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษ [1].

 4. วิมังสา (Investigation):
  วิมังสาหมายถึงการสำรวจค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การสำรวจค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยให้เราเข้าใจและปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น [1].

การปฏิบัติตามหลักการอิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการใช้ภาษอิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษ

อิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษ เป็นหลักการที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้เก่งและเป็นประโยชน์ หลักการนี้ประกอบด้วย 4 อิทธิบาทหลัก คือ ฉันทะ (Passion) วิริยะ (Diligence) จิตตะ (Mind or Consciousness) และวิมังสา (Investigation) [1].

 1. ฉันทะ (Passion):
  ฉันทะหมายถึงความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ ความตั้งใจที่แข็งแกร่งและความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะจะช่วยให้เราเก่งในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น [1].

 2. วิริยะ (Diligence):
  วิริยะหมายถึงความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนและปฏิบัติตามหลักการที่เรียนรู้ เราควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมีความพยายามในการปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ [1].

 3. จิตตะ (Mind or Consciousness):
  จิตตะหมายถึงการมีความตั้งใจและความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษ ความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [1].

 4. วิมังสา (Investigation):
  วิมังสาหมายถึงการสำรวจค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยให้เราเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความเข้าใจและคุณภาพ [1].

การปฏิบัติตามหลักการอิทธิบาท 4 ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโ


Learn more:

 1. คนดังนั่งเขียน : ธรรมะกับภาษาอังกฤษ
 2. อิทธิบาท แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. [ปลุกยักษ์เพื่อตั้งเป้ากับเหล่าวัยทีน] GRIT(ความเพียร )และ Basis for success(อิทธิบาท4) เมื่อโพสต์ที่แล้วเราพูดถึง GRIT หรือความเพียร ของAngela Duckworth ว่า เด็กที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากIQ หรือพรสวรรค์ แต่มาจากความเพียร และความพยายาม

Four Sublime States Of Mind

หัวข้อหลัก: พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind

เนื้อหา:
พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ (Four sublime states of mind) เป็นหลักการที่สำคัญในพุทธศาสนา ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับสถานะจิตใจที่เป็นที่พึงปรารถนา และเป็นที่ยอมรับในสังคม หลักการพรหมวิหาร ๔ ภาคประกอบด้วยความรัก (Love) ความเมตตา (Compassion) ความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น (Sympathetic Joy) และความสมดุลย์ (Equanimity) ซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละภาคของพรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษในส่วนถัดไป

I. ความรัก (Love)

 • ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของสิ่งของ โดยรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของและไม่มีผู้เป็นเจ้าของ [1]
 • ความรักที่ไม่พูดหรือคิดถึงตัวเองว่า ฉัน เพราะรู้ดีว่า ฉัน เป็นความเข้าใจที่ผิด [1]
 • ความรักที่ไม่เลือกและไม่ตัดสินใจในการรัก รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความเป็นตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียด และความเกลียดชัง [1]
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ [1]
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง ไม่เฉพาะเพียงผู้ที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเรา [1]
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดสูงหรือต่ำ ดีหรือชั่ว คนที่หัวข้อหลัก: พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind

เนื้อหา:
พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษหรือ Four sublime states of mind เป็นหลักการที่สำคัญในศาสนาพุทธศาสนา ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับสถานะจิตใจที่สูงสุดของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยความรัก (Love) ความเมตตา (Compassion) ความสุขสมบูรณ์ (Sympathetic Joy) และความสมดุลย์ (Equanimity) [1].

เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการพรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง จะนำเสนอรายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับแต่ละภาคดังนี้:

 1. ความรัก (Love):
 • ความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของ และรู้ดีว่าในทางสุดท้ายไม่มีการเป็นเจ้าของและผู้เป็นเจ้าของเลย: นี่คือความรักที่สูงสุด [1].
 • ความรักที่ไม่พูดและคิดถึง ฉัน รู้ดีว่า ฉัน ที่เรียกว่านี้เป็นการลวงตัวเท่านั้น [1].
 • ความรักที่ไม่เลือกและไม่ตัดสินใจ รู้ดีว่าการทำเช่นนั้นหมายความว่าการสร้างความตรงข้ามของความรัก: ความไม่ชอบ ความเกลียดชังและความเกลียดนั้นเอง [1].
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิต: เล็กหรือใหญ่ ไกลหรือใกล้ ไม่ว่าจะอยู่บนโลก ในน้ำหรือในอากาศ [1].
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีความลำเอียง และไม่ใช่เพียงผู้ที่เป็นประโยชน์ น่าพอใจหรือสนุกสนานกับเรา [1].
 • ความรักที่รับรู้และรักษาทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดสูงหรือต่ำ ด

Learn more:

 1. พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ – Four sublime states of mind – GotoKnow
 2. -sublime states of mind-… แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. MCU Digital Collections –
คำคมธรรมะ เตือนใจ On X:
คำคมธรรมะ เตือนใจ On X: “พรหมวิหาร 4 คือหลักธรรมของมนุษย์ที่มี จิตใจดีงามสูงส่งประดุจดั่งพรหม 1.เมตตา : ปรารถนาให้ ผู้อื่นมีความสุข 2.กรุณา: ปรารถนาให้ ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3.มุทิตา: การยินดีใน การทำความดีของคน อื่น 4. อุเบกขา: การวางเฉยใน กรรมของคนอื่น และ …
พรหมวิหาร 4 | Art Miracle
พรหมวิหาร 4 | Art Miracle
พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติข… | คำพูด, คำคมการใช้ชีวิต, คำคม
พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติข… | คำพูด, คำคมการใช้ชีวิต, คำคม
พรหมวิหาร 4 หลักธรรมประจำใจ | ติวฟรี.คอม
พรหมวิหาร 4 หลักธรรมประจำใจ | ติวฟรี.คอม
Compassion (N) ความเมตตา [Eng24] - Youtube
Compassion (N) ความเมตตา [Eng24] – Youtube
Wasabi] พรหมวิหาร 4 คืออะไร? เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า...
Wasabi] พรหมวิหาร 4 คืออะไร? เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า… “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” เป็นหลักพรหมวิหาร 4 ที่เป็นธรรมประจำใจสำคัญหมวดหนึ่ง
ปี 2556 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน วิเคราะห์ข้อสอบ (Reading Comprehension) ตอนที่ 7 - Youtube
ปี 2556 วิชา ภาษาอังกฤษ ตอน วิเคราะห์ข้อสอบ (Reading Comprehension) ตอนที่ 7 – Youtube
เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม นำลูกให้ถูกทางด้วยพรหมวิหาร 4
เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม นำลูกให้ถูกทางด้วยพรหมวิหาร 4
ธรรมทันธีร์] สวัสดีค่ะ เราได้รับ Challenge จากเพจคุณผีมา เลยจะมาแนะนำเพจที่เราติดตามนะคะ ขอแนะนำ 4 เพจนะคะ (เหมือนพรหมวิหาร 4 เอ๊ะหรืออริยสัจ 4 ดีนะอิอิ)
ธรรมทันธีร์] สวัสดีค่ะ เราได้รับ Challenge จากเพจคุณผีมา เลยจะมาแนะนำเพจที่เราติดตามนะคะ ขอแนะนำ 4 เพจนะคะ (เหมือนพรหมวิหาร 4 เอ๊ะหรืออริยสัจ 4 ดีนะอิอิ)

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ: แนวคิดและความหมาย
การศึกษาและการสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ
วิธีใช้และปฏิบัติตามหลักการของพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ
คุณสมบัติและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษ
การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ภาษา อังกฤษในชีวิตประจำวัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *