ภายหน้า: การเตรียมตัวสู่อนาคตที่แน่นอน

FIN | จะขอถวายแผ่นดินที่กอบกู้มาได้ในภายหน้า | หนึ่งด้าวฟ้าเดียว | Ch3Thailand

Fin | จะขอถวายแผ่นดินที่กอบกู้มาได้ในภายหน้า | หนึ่งด้าวฟ้าเดียว | Ch3Thailand

Keywords searched by users: ภายหน้า: การเตรียมตัวสู่อนาคตที่แน่นอน

การแปลคำว่า ภายหน้า ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

การแปลคำว่า ภายหน้า ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า ภายหน้า เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. aha (อาเฺฮด) adv., adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front, at the head) [1]

 2. future (ฟิวเชอะ) n. อนาคต, ภายภาคหน้า, เวลาภายหน้า, อนาคตกาล, สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต, ภายหน้า, ต่อไป, ภายหลัง. [1]

 3. henceforth adv. ตั้งแต่นี้ไป, ต่อไป, ต่อไปภายหน้า [1]

 4. kingdom come โลกภายหน้า, ภาวะที่ได้ตาย, Syn. next world [1]

 5. outlook (เอาทฺลุค) n. ภาพ, ทัศนียภาพ, ช่องหรือหอสังเกตการณ์, ทัศนะ, การภายหน้า, ภาพอนาคต, ท่าทาง, การมอง, การสังเกต [1]

 6. prospect (พรอสเพคทฺ) n. โอกาส, ความหวัง, ความหวังข้างหน้า, กาลภายหน้า, ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้, ผู้อาจเป็นผู้สมัคร, ทัศนียภาพ. vt., vi. ค้นหา, สำรวจ, มีอนาคต, มีความหวัง. Syn. outlook, expectation [1]

 7. provident fund n. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า [1]

 8. seminal (เซมมิเนิล) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม, เกี่ยวกับเมล็ด, สามารถเติบโตได้, สามารถพัฒนาได้, มีพลังแพร่พันธุ์, มีอิทธิพลอย่างมากต่อเหตุการณ์ภายหน้าหรือการเจริญเติบโตภายหน้า. Syn. generative, productive [1]

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภายหน้า อีกมากมาย เช่น จัก ๒ ที่เป็นคำช่วยกริยาบอกกาลภายหน้าที่แสดงเจตจำนง เช่น การแปลคำว่า ภายหน้า ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า ภายหน้า เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. aha (อาเฺฮด) adv., adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front, at the head) [1]
 2. future (ฟิวเชอะ) n. อนาคต, ภายภาคหน้า, เวลาภายหน้า, อนาคตกาล, สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต, ภายหน้า, ต่อไป, ภายหลัง. [1]
 3. henceforth adv. ตั้งแต่นี้ไป, ต่อไป, ต่อไปภายหน้า [1]
 4. kingdom come โลกภายหน้า, ภาวะที่ได้ตาย, Syn. next world [1]
 5. outlook (เอาทฺลุค) n. ภาพ, ทัศนียภาพ, ช่องหรือหอสังเกตการณ์, ทัศนะ, การภายหน้า, ภาพอนาคต, ท่าทาง, การมอง, การสังเกต [1]
 6. prospect (พรอสเพคทฺ) n. โอกาส, ความหวัง, ความหวังข้างหน้า, กาลภายหน้า, ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้, ผู้อาจเป็นผู้สมัคร, ทัศนียภาพ. vt., vi. ค้นหา, สำรวจ, มีอนาคต, มีความหวัง. Syn. outlook, expectation [1]
 7. provident fund n. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า [1]
 8. seminal (เซมมิเนิล) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม, เกี่ยวกับเมล็ด, สามารถเติบโตได้, สามารถพัฒนาได้, มีพลังแพร่พันธุ์, มีอิทธิพลอย่างมากต่อเหตุการณ์ภายหน้าหรือการเจริญเติบโตภายหน้า. Syn. generative, productive [1]

จากคำแปลที่ได้จาก Longdo Dictionary สามารถสรุปความหมายของคำว่า ภายหน้า ได้ว่าเป็นคำที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อแสดงเวลาหรือตำแหน่งที่อยู่ของสิ่ง


Learn more:

 1. ภายหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภายหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ‎Longdo Dict on the App Store

ความหมายของคำว่า ภายหน้า จากพจนานุกรมไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

คำว่า ภายหน้า มีความหมายหลายแง่หลายแบบตามบทบาทและประเด็นที่นำมาใช้ โดยสามารถแบ่งความหมายได้เป็นหลายประเภทดังนี้:

 1. หมายถึง ในอนาคต หรือ ต่อไป [1]

  • เช่น ภายหน้า (see you) หมายถึง เจอกันใหม่ในอนาคต หรือ เจอกันใหม่ในภายหลัง
  • เช่น ภายหน้า (time) หมายถึง เวลาในอนาคต หรือ เวลาที่จะมาถึง
 2. หมายถึง อนาคต หรือ เวลาที่จะมาถึง [1]

  • เช่น ภายหน้า (astronauts) หมายถึง อนาคตของนักอวกาศ หรือ เวลาที่นักอวกาศจะไปสำรวจอวกาศ
  • เช่น ภายหน้า (wife) หมายถึง อนาคตของภรรยา หรือ เวลาที่จะเป็นภรรยา
 3. หมายถึง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [1]

  • เช่น ภายหน้า (event) หมายถึง เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
 4. หมายถึง ในขณะที่จะเกิดขึ้น [1]

  • เช่น ภายหน้า (time) หมายถึง เวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เวลาที่จะมาถึงในภายหลัง

ดังนั้น ความหมายของคำว่า ภายหน้า จะขึ้นอยู่กับบทบาทและประเด็นที่นำมาใช้ ซึ่งสามารถแปลได้ตามความหมายที่เหมาะสมในบริบทนั้น ๆ


Learn more:

 1. ภายหน้า คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 2. สอ เสถบุตร – วิกิพีเดีย
 3. สอ. เสถบุตร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภายหน้า

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภายหน้า มีหลายแบบที่ใช้ในประโยคภาษาไทย ดังนี้:

 1. คำนาม ภายหน้า ใช้เพื่อแสดงถึงเวลาหรือกาลที่ยังไม่ถึง [1]:

  • ภายหน้าอีกไม่กี่วัน เราจะได้เจอกันอีกครั้ง
  • ในภายหน้าไม่ช้า คุณจะเข้าใจแน่นอน
 2. คำนาม ภายหน้า ใช้เพื่อแสดงถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้า [1]:

  • ภายหน้าห้องนอนมีห้องน้ำ
  • ภายหน้าฉันมีคนรออยู่
 3. คำวิเศษณ์ ภายหน้า ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [1]:

  • ภายหน้าไม่กี่ปี การเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ภายหน้าไม่ช้า คนทั่วโลกจะได้รับวัคซีน COVID-19

Learn more:

 1. ภายหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภายหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภายหน้า คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำแปลและความหมายของคำว่า ภายหน้า จากพจนานุกรมไทย-ไทย สำนักพจนานุกรมแห่งชาติ

คำว่า ภายหน้า เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบทบาทและประโยคที่ใช้ ดังนี้:

 1. ภายหน้าเป็นคำว่า ภายหน้า ในภาษาไทยที่มีความหมายเป็น ข้างหน้า หรือ ต่อไป [1]. ในประโยคที่ใช้คำว่า ภายหน้า เราสามารถใช้คำนี้เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภายหน้า:

 • ในอนาคตเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหน้า [1].
 • ฉันมีแผนที่จะเดินทางไปเมืองนี้อีกครั้งในอนาคตภายหน้า [1].
 1. นอกจากนี้คำว่า ภายหน้า ยังมีความหมายเพิ่มเติมในบางคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนี้:
 • ภายหน้าในคำว่า จัก ๒ ใช้เป็นคำช่วยกริยาบอกกาลซึ่งแสดงเจตจำนง เช่น จักกิน จักนอน [2].
 • ภายหน้าในคำว่า โฉมหน้า ใช้ในเชิงความคาดหวังหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โฉมหน้าการเมืองยุคใหม่ [2].
 • ภายหน้าในคำว่า ภวันดร ใช้ในความหมายของภพอื่นหรือภพที่เกี่ยวข้องกับอนาคต [2].
 • ภายในคำว่า ภาย ใช้ในความหมายของระยะเวลา เช่น ในภายหน้า จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง [2].
 • ภายในคำว่า รูปการณ์ ใช้ในความหมายของลักษณะของเรื่องราวหรือเค้ามูลของเรื่องราว เช่น รูปการณ์บอกว่าบริษัทนี้จะเจริญต่อไปภายหน้า [2].
 • ภายในคำว่า สคำว่า ภายหน้า เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบทบาทและประเด็นที่นำมาใช้ ตามที่พจนานุกรมไทย-ไทย สำนักพจนานุกรมแห่งชาติได้นิยามไว้ ดังนี้:
 1. ภายหน้า (aha) เป็นคำว่า ไปข้างหน้า หรือ ข้างหน้า ซึ่งมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่หรือการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า [1].

 2. ภายหน้า (future) เป็นคำที่หมายถึง อนาคต หรือ เวลาภายหน้า ซึ่งใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [1].

 3. ภายหน้า (henceforth) เป็นคำที่ใช้ในบริบทของ ตั้งแต่นี้ไป หรือ ต่อไป ซึ่งใช้เพื่อแสดงถึงเวลาหรือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากปัจจุบัน [1].

 4. ภายหน้า (kingdom come) เป็นคำที่ใช้ในบริบทของ โลกภายหน้า หรือ ภาวะที่ได้ตาย ซึ่งมักใช้ในบริบททางศาสนา [1].

 5. ภายหน้า (outlook) เป็นคำที่หมายถึง ภาพ หรือ ทัศนียภาพ ซึ่งใช้ในบริบทของการมองเห็นหรือการสังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนาคต [1].

 6. ภายหน้า (prospect) เป็นคำที่หมายถึง โอกาส หรือ ความหวัง ซึ่งใช้ในบริบทของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าหรือผู้สมัครในอนาคต [1].

 7. ภายหน้า (provident fund) เป็นคำที่ใช้ในบริบทของ ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า ซึ่งเป็นระบบการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต [1].

 8. ภายหน้า (seminal) เป็นคำที่ใช


Learn more:

 1. ภายหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภายหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๕๔ – Apps bei Google Play

ความแตกต่างระหว่าง ภายหน้า และ ภายหลัง ในบริบทที่แตกต่างกัน

ความแตกต่างระหว่างภายหน้าและภายหลังในบริบทที่แตกต่างกัน

ภายหน้าและภายหลังเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยภายหน้าหมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าปัจจุบัน ในขณะที่ภายหลังหมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น ภายหน้าและภายหลังในการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถสรุปความแตกต่างได้ดังนี้:

 1. ภายหน้าในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม:
 • การเตรียมความพร้อม: ภายหน้าการเปลี่ยนแปลงสังคม มักจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น การศึกษาแนวทางและแนวคิดใหม่ การพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวและเข้ากับสภาวะใหม่ได้
 • ความไม่แน่นอน: ภายหน้าการเปลี่ยนแปลงสังคม มักมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความกังวลและความเครียดให้กับบุคคล แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 1. ภายหลังในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม:
 • การปรับตัว: ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นช่วงเวลาที่บุคคลหรือสังคมปรับตัวและปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะใหม่ โดยอาจมีการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะใหม่ เพื่อเข้ากับสภาวะและความต้องการใหม่
 • การเรียนรู้: ภายหลังการเปลี่ยนความแตกต่างระหว่างภายหน้าและภายหลังในบริบทที่แตกต่างกัน

ภายหน้าและภายหลังเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยภายหน้าหมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าปัจจุบัน ในขณะที่ภายหลังหมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาในบริบทที่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างภายหน้าและภายหลังสามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. ภายหน้าในบริบทที่แตกต่างกัน:

  • ในบริบทของการวางแผน: ภายหน้าอาจหมายถึงการวางแผนหรือกำหนดเป้าหมายที่จะต้องปฏิบัติในอนาคต เช่น การวางแผนธุรกิจหรือการวางแผนการเงินในอนาคต [1].
  • ในบริบทของการพัฒนา: ภายหน้าอาจหมายถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต [2].
 2. ภายหลังในบริบทที่แตกต่างกัน:

  • ในบริบทของการประเมิน: ภายหลังอาจหมายถึงการประเมินผลหรือการวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดๆ เช่น การประเมินผลการดำเนินงานหลังจากโครงการเสร็จสิ้น .
  • ในบริบทของการปรับปรุง: ภายหลังอาจหมายถึงการปรับปรุงหรือการแก้ไขสถานการณ์หลังจากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด เช่น การปรับปรุงกระบวนการการผลิตหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ .

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างภายหน้าและภายหล


Learn more:

 1. บทที่ 6 การรอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมฯ 66 – 04 CHAWANAKON CHANSAWAT | พลิก PDF ออนไลน์ | FlipHTML5
 2. ความเห็นใจ

สัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างคำว่า ภายหน้า กับกระทู้ใน Pantip ที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างคำว่า ภายหน้า กับกระทู้ใน Pantip ที่เกี่ยวข้อง

การค้นหา สัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างคำว่า ภายหน้า กับกระทู้ใน Pantip ที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทู้ใน Pantip ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภายหน้า มีสาระสำคัญที่น่าสนใจ 2 ข้อดังต่อไปนี้:

 1. กระทู้ แบบนี้ก็หยิ่งหรา [1]

  • ในกระทู้นี้ผู้เขียนได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านแชทบนเฟสบุ๊คกับเพื่อนบนเว็บไซต์ Pantip
  • เนื้อหาของกระทู้นี้เกี่ยวข้องกับคำว่า ภายหน้า เนื่องจากผู้เขียนกล่าวถึงการตัดสินใจในการลบแชทหรือบล็อกเพื่อนเพราะไม่ต้องการเกิดปัญหาในภายหน้า
  • กระทู้นี้ยังมีการถามคำถามเกี่ยวกับความหยิ่งหราของผู้เขียนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
 2. กระทู้ LGBTQA+ เพศเดียวกัน ก็ทำประกันให้กันได้ [2]

  • กระทู้นี้เกี่ยวข้องกับคำว่า ภายหน้า เนื่องจากเป็นการสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำประกันชีวิตสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน
  • กระทู้นี้ได้กล่าวถึงความเท่าเทียมในการทำประกันชีวิตของกลุ่ม LGBTQA+ และการระบุชื่อแฟนหรือคู่ชีวิตในกรมธรรม์ประกันชีวิต

สรุปแล้ว กระทู้ใน Pantip ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภายหน้า มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการลบแชทหรือบล็อกเพื่อนเพราะไม่ต้องการเกิดปัญหาในภายหน้า และการทำประกันชีวิตสำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่สามารถระบุชื่อแฟนหรือคู่ชีวิตในกรมธรรม์ได้


Learn more:

 1. แบบนี้ก็หยิ่งหรา – Pantip
 2. LGBTQA+ เพศเดียวกัน ก็ทำประกันให้กันได้

Categories: รวบรวม 69 ภายหน้า

FIN | จะขอถวายแผ่นดินที่กอบกู้มาได้ในภายหน้า | หนึ่งด้าวฟ้าเดียว | Ch3Thailand
FIN | จะขอถวายแผ่นดินที่กอบกู้มาได้ในภายหน้า | หนึ่งด้าวฟ้าเดียว | Ch3Thailand

See more: https://hocxenang.com/category/money

🍡🍢 Aaj Se Teri -จากวันนี้ต่อไปภายหน้า 🍢🍡 - Pantip
🍡🍢 Aaj Se Teri -จากวันนี้ต่อไปภายหน้า 🍢🍡 – Pantip
สัมปรายิกัตถประโยชย์๑ ในภายหน้า ที่พึ่งในภายหน้า เสบียงในภายหน้า - Youtube
สัมปรายิกัตถประโยชย์๑ ในภายหน้า ที่พึ่งในภายหน้า เสบียงในภายหน้า – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ภายหน้า ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายของคำว่า ภายหน้า จากพจนานุกรมไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภายหน้า
คำแปลและความหมายของคำว่า ภายหน้า จากพจนานุกรมไทย-ไทย สำนักพจนานุกรมแห่งชาติ
ความแตกต่างระหว่าง ภายหน้า และ ภายหลัง ในบริบทที่แตกต่างกัน
สัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างคำว่า ภายหน้า กับกระทู้ใน Pantip ที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *