มาตราส่วนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งาน

18/01/2565 ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มาตราส่วน - Youtube

คำว่า \”มาตรวัด\” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (14 มี.ค. 63)

Keywords searched by users: มาตราส่วนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งาน มาตราส่วน คือ, มาตราส่วนแผนที่, สูตรมาตราส่วน, อัตราส่วน มาตราส่วน, มาตราส่วน 1 ต่อ 5 000 คือ, มาตราส่วนที่ดิน, สัญลักษณ์ หมายถึง, องค์ประกอบของแผนที่

ความหมายของมาตราส่วนในภาษาอังกฤษ

18/01/2565 ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มาตราส่วน - Youtube
18/01/2565 ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มาตราส่วน – Youtube

ความหมายของมาตราส่วนในภาษาอังกฤษ

มาตราส่วนในภาษาอังกฤษแปลว่า scale หรือ ratio [1]. มาตราส่วนเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในหลายสถานการณ์และวงการต่าง ๆ เช่น การวัด, การออกแบบ, การสร้างแผนที่, การวาดภาพ, การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น [1].

ความหมายของมาตราส่วนในแง่ทางทฤษฎีคณิตศาสตร์คือ อัตราส่วนระหว่างสิ่งที่ต้องการวัดหรือวาดและสิ่งที่ใช้วัดหรือวาด [1]. ในทางปฏิบัติ เราใช้มาตราส่วนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดหรือระยะของสิ่งต่าง ๆ ในภาพหรือแผนที่กับขนาดหรือระยะจริง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มาตราส่วน ในประโยคภาษาอังกฤษคือ This map uses a scale of 1:50,000 ซึ่งหมายความว่า 1 หน่วยบนแผนที่เท่ากับ 50,000 หน่วยจริง [1].


Learn more:

 1. มาตราส่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -มาตราส่วน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มาตราส่วน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร

จีนออกแผนที่ธรณีวิทยา “ดวงจันทร์” ฉบับแรกของโลกที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2.5 ล้าน | Khaosod | Line Today
จีนออกแผนที่ธรณีวิทยา “ดวงจันทร์” ฉบับแรกของโลกที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2.5 ล้าน | Khaosod | Line Today

ค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร

การค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาต่าง ๆ อย่างไทย อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ หรือในการศึกษาต่อในต่างประเทศ

เพื่อให้การค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ จึงควรปฏิบัติตามมาตรฐาน SEO ของ Google เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาของ Google ได้มากขึ้น

นี่คือเนื้อหาที่ครอบคลุมและละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง ค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร ที่เข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google:

หัวข้อที่ 1: คำศัพท์และความสำคัญของการค้นหาคำศัพท์

 • อธิบายถึงคำศัพท์และความสำคัญของการเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาต่าง ๆ
 • อธิบายถึงประโยชน์ของการค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรในการพัฒนาทักษะภาษา

หัวข้อที่ 2: เทคนิคในการค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร

 • อธิบายเทคนิคในการค้นหาคำศัพท์ในภาษาต่าง ๆ อย่างไทย อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น
 • แนะนำเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยในการค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อที่ 3: แหล่งข้อมูลที่ช่วยในการค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร

 • อธิบายถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร เช่น พจนานุกรมออนไลน์ แอปพลิเคชันค้นหาคำศัพท์ค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร

การค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแปลคำหรือวลีจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ในปัจจุบันมีเครื่องมือและเว็บไซต์หลายแห่งที่สามารถช่วยในการค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจสำหรับการค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรคือ พจนานุกรม Longdo Dictionary [1] ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในหลายภาษา โดยเว็บไซต์นี้มีความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, และเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการแปลและศึกษาภาษาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไรได้อย่างครบถ้วนและเป็นระเบียบ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ Longdo Dictionary ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ เช่น แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติเมื่อเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ และยังมีบริการ Vocabulary ที่สามารถ


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มาตราส่วน ในภาษาอังกฤษ

แผนผังและมาตราส่วน ตอนที่ 2 - Youtube
แผนผังและมาตราส่วน ตอนที่ 2 – Youtube

มาตราส่วน (Proportion) ในภาษาอังกฤษหมายถึง อัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่างสิ่งสองสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการแบ่งส่วนหรือการแบ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม มาตราส่วนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่ง ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ทั้งในคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการเงิน เพื่อให้เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มาตราส่วน ในภาษาอังกฤษ:

 1. The recipe calls for a 2:1 flour-to-water ratio, which means that for every 2 cups of flour, you need 1 cup of water [1].

 2. The architect designed the building with a sense of proportion, ensuring that each element is in harmony with the overall design [1].

 3. The sales team analyzed the sales data and found that the proportion of online sales to in-store sales has been steadily increasing over the past year [1].

 4. In photography, the rule of thirds is a composition technique that divides the frame into nine equal parts using two horizontal and two vertical lines, creating a sense of balance and proportion [1].


Learn more:

 1. -มาตราส่วน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มาตราส่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มาตราส่วน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

พจนานุกรมที่ให้ความหมายของคำว่า มาตราส่วน ในภาษาอังกฤษ

อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] - Youtube
อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] – Youtube

พจนานุกรมที่ให้ความหมายของคำว่า มาตราส่วน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า มาตราส่วน ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น scale หรือ ratio [1]. คำว่า มาตราส่วน ใช้ในบริบททางเทคนิคและวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายอัตราส่วนระหว่างสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ๆ หรือระยะห่างระหว่างสิ่งสองสิ่ง [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • The map uses a scale of 1:50,000 (แผนที่ใช้มาตราส่วน 1:50,000) [1].

คำว่า มาตราส่วน ใช้ในการวัดระยะห่างในแผนที่หรือภาพเพื่อเปรียบเทียบกับระยะห่างจริง หรือระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น ๆ [1].


Learn more:

 1. มาตราส่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -มาตราส่วน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มาตราส่วน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษ

อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] - Youtube
อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] – Youtube

การใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษ

มาตราส่วน เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในสถาปนิกภาษาไทย และมีการนำมาใช้ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งมีความหมายว่า สัดส่วนหรืออัตราส่วนของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน หรือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง โดยใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งนั้น [1].

ตัวอย่างการใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. ในสถาปัตยกรรม: มาตราส่วน ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและคำนวณสัดส่วนของสิ่งต่างๆ ในอาคารหรือโครงสร้างต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล [1].

 2. ในการออกแบบผลิตภัณฑ์: มาตราส่วน ใช้ในการกำหนดสัดส่วนของส่วนประกอบต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสมดุลและสวยงาม [1].

 3. ในการวาดภาพ: มาตราส่วน ใช้ในการเปรียบเทียบและแสดงสัดส่วนของสิ่งต่างๆ ในภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงและสวยงาม [1].

 4. ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์: มาตราส่วน ใช้ในการวัดและเปรียบเทียบสัดส่วนของสิ่งต่างๆ ในการทดลองวิจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ [1].

การใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจและสื่อสารในสาขาต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม การออกแบบผลิการใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษ

มาตราส่วน เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในสถาปนิกภาษาไทย และมีการนำมาใช้ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งมีความหมายว่า สัดส่วนหรืออัตราส่วนของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง โดยใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เป็นมาตราส่วนกัน

ตัวอย่างการใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. ในสถาปัตยกรรม: มาตราส่วน ใช้ในการออกแบบและวางแผนสถาปัตยกรรม เพื่อให้สามารถกำหนดขนาดและสัดส่วนของสิ่งต่างๆ ในอาคารหรือโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและสมดุลย์ [1].

 2. ในการออกแบบผลิตภัณฑ์: มาตราส่วน ใช้ในการกำหนดสัดส่วนของส่วนประกอบต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสมดุลย์และสวยงาม [1].

 3. ในการวางแผนการเงิน: มาตราส่วน ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวเลขหรือสัดส่วนของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถปรับปรุงแผนการเงินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด [1].

 4. ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์: มาตราส่วน ใช้ในการวัดและเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือการวิจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ [1].

การใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจและสื่อสารให้เข้าใจต


Learn more:

 1. คำศัพท์สถาปนิก รวมคำศัพท์สร้างบ้านเบื้องต้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณได้พูดคุยกับสถาปนิกให้เข้าใจตรงกัน และเพื่อให้เกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดในการออกแบบบ้านในฝนที่คุณต้องการ

Categories: สรุป 12 มาตราส่วน ภาษา อังกฤษ

คำว่า \
คำว่า \”มาตรวัด\” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (14 มี.ค. 63)

(n) scale, Syn. อัตราส่วน, Example: แผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 50, 000, Thai Definition: อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริง หรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น มาตราส่วนตารางเมตร (clas) square metre, Example: สี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ถ้าด้านกว้างยาว 2 เมตร และด้านยาวยาว 4 เมตร Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)เมื่อ มาตราส่วน 1 : 50,000 หมายความว่า ถ้าวัดระยะในแผนที่ได้ 1 หน่วย ระยะในภูมิประเทศจะเท่ากับ 50,000 หน่วย เช่น ถ้าในแผนที่เท่ากับ 1 เซนติเมตร ในภูมิประเทศจะเท่ากับ 50,000 เซนติเมตร ถ้าในแผนที่เท่ากับ 2 เซนติเมตร ในภูมิประเทศจะเท่ากับ 2 X 50,000 เซนติเมตร หรือ 100,000 เซนติเมตร หรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร

See more: https://hocxenang.com/category/money

Sqm คือ หน่วย อะไร

หน่วยการวัด Sqm หรือ square metre คือหน่วยการวัดที่ใช้ในการวัดพื้นที่ โดยมีค่าเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาวมีความยาวเท่ากับ 1 เมตร [1].

ตัวอย่างการใช้งานของหน่วย Sqm คือเมื่อมีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีด้านกว้างยาว 2 เมตรและด้านยาวยาว 4 เมตร พื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้จะมีค่าเท่ากับ 8 ตารางเมตร [1].


Learn more:

 1. square metre แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตารางเมตร – วิกิพีเดีย
 3. 1 rai = 1,600 square meters
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน -- Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน — Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
มาตราส่วน | สูตรอาหาร, ขนมหวาน, กระดาษ
มาตราส่วน | สูตรอาหาร, ขนมหวาน, กระดาษ
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน -- Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน — Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน -- Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน — Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] - Youtube
อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] – Youtube
อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] - Youtube
อัตราส่วนและมาตราส่วน ป.6 / Ratio And Scale [ Learn With Socrates ] – Youtube
แผนผังและมาตราส่วน ตอนที่ 2 - Youtube
แผนผังและมาตราส่วน ตอนที่ 2 – Youtube
จีนออกแผนที่ธรณีวิทยา “ดวงจันทร์” ฉบับแรกของโลกที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2.5 ล้าน | Khaosod | Line Today
จีนออกแผนที่ธรณีวิทยา “ดวงจันทร์” ฉบับแรกของโลกที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2.5 ล้าน | Khaosod | Line Today
18/01/2565 ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มาตราส่วน - Youtube
18/01/2565 ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มาตราส่วน – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของมาตราส่วนในภาษาอังกฤษ
ค้นหาคำศัพท์และแปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มาตราส่วน ในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมที่ให้ความหมายของคำว่า มาตราส่วน ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า มาตราส่วน ในบริบทต่างๆในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *