คนกลาง ภาษาอังกฤษ: ทักษะการสื่อสารระหว่างภาษา (English: The Language Mediator: Bridging Language Communication)

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ Family

Keywords searched by users: คนกลาง ภาษาอังกฤษ: ทักษะการสื่อสารระหว่างภาษา (English: The Language Mediator: Bridging Language Communication) พ่อค้าคนกลาง ภาษาอังกฤษ, ผ่ากลาง ภาษาอังกฤษ, ผ่านคนกลาง ภาษาอังกฤษ, ตัวแทนภาษาอังกฤษ, พี่คนกลาง ภาษาอังกฤษ, ลูกคนกลาง ภาษาอังกฤษ, พ่อค้าคนกลาง คือ, ตัวกลาง ภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า คนกลาง ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า คนกลาง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า คนกลาง ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น middleman หรือ mediator ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสารพันประโยชน์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ [1] [2] คนกลางมักเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การทำธุรกิจหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ [1] [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คนกลาง ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที (Whenever we argue, I have to be the middleman) [1] [2]

คำว่า คนกลาง ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายเป็น agent หรือ พ่อค้าคนกลาง ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีบทบาทในการแทนหรือเป็นตัวแทนในการซื้อขายหรือการทำธุรกิจ [2] ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พ่อค้าคนกลาง ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา (This method is to prevent middlemen from manipulating the price of rice) [3]


Learn more:

 1. คนกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. คนกลาง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. พ่อค้าคนกลาง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้:

 1. Middleman – คนกลาง [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบุคคลที่เป็นกลางในการทำธุรกิจหรือการค้าระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายบริโภค หรือระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อสินค้าหรือบริการ
 2. Mediator – ผู้ไกล่เกลี่ย [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบุคคลที่เป็นกลางในการช่วยในการแก้ไขข้อพิพาทหรือการเจรจาในการต่อรองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเข้าใจกันและความยุติธรรม
 3. Intermediary – ผู้ไกล่เกลี่ย [1]

  • คำนี้ใช้ในบริบทเดียวกับคำว่า mediator เพื่ออธิบายบุคคลที่เป็นกลางในการแก้ไขข้อพิพาทหรือการเจรจาในการต่อรองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
 4. Agent – ตัวแทน [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบุคคลที่มีหน้าที่แทนผู้อื่นในการดำเนินการหรือทำธุรกิจในนามของผู้อื่น โดยมักใช้ในบริบทของการค้าหรือการตลาด
 5. Broker – พ่อค้าคนกลาง [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบุคคลที่มีหน้าที่เป็นกลางในการทำธุรกิจหรือการค้าระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายบริโภค โดยมักใช้ในบริบทของการซื้อขายหรือการค้าขายสินค้า
 6. Go-between – ผู้ไกล่เกลี่ย [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบุคคลที่เป็นกลางในการแก้ไขข้อพิพาทหรือการเจรจาในการต่อรองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเข้าใจกันและความยุติธรรม

เพื่อให้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในภาษาอังกฤษนีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่สามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ ดังนี้:

 1. Middleman – คนกลาง [1]

  • คำศัพท์นี้หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกลางในการทำธุรกิจหรือการค้าระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายบริโภค หรือระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ ซึ่งมักจะมีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการต่อรองราคา หรือการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้
 2. Mediator – ผู้ไกล่เกลี่ย [1]

  • คำศัพท์นี้หมายถึงผู้ที่มีบทบาทในการเป็นกลางในการแก้ไขข้อพิพาทหรือการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเข้าใจกันและหาทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 3. Intermediary – ผู้ไกล่เกลี่ย [1]

  • คำศัพท์นี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกับคำว่า คนกลาง และ ผู้ไกล่เกลี่ย โดยมักใช้ในบริบทของการเป็นตัวกลางในการทำธุรกิจหรือการค้าระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
 4. Agent – พ่อค้าคนกลาง [1]

  • คำศัพท์นี้หมายถึงผู้ที่มีบทบาทในการเป็นตัวแทนหรือพ่อค้าคนกลางในการทำธุรกิจหรือการค้าระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายบริโภค โดยมักจะมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายบริโภคเพื่อให้เกิดการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้
 5. Broker – พ่อค้าคนกลาง [1]

  • คำศัพท์นี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกับคำว่า พ่อ

Learn more:

 1. คนกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คนกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พ่อค้าคนกลาง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คุณสมบัติและบทบาทของคนกลางในสังคม

คุณสมบัติและบทบาทของคนกลางในสังคม

คนกลางในสังคมเป็นบุคคลหรือกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหรือบุคคลที่มีความต้องการหรือความสนใจเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติและบทบาทที่สำคัญในการเป็นคนกลางในสังคม ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

คุณสมบัติของคนกลางในสังคม:

 1. ความเชื่อมโยง: คนกลางในสังคมต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงกลุ่มหรือบุคคลที่มีความต้องการหรือความสนใจเดียวกัน โดยสามารถเข้าใจและสื่อสารกับทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี [2].

 2. ความเป็นกลาง: คนกลางในสังคมต้องเป็นคนที่สามารถเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นและความต้องการของทั้งสองฝ่าย และสามารถหาทางประนีประนอมให้กับทั้งสองฝ่ายได้ [1].

 3. ความยืดหยุ่น: คนกลางในสังคมต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความต้องการของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีความลำบากในการเปลี่ยนแปลง [2].

บทบาทของคนกลางในสังคม:

 1. การเป็นตัวกลางในการสื่อสาร: คนกลางในสังคมมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างกลุ่มหรือบุคคลที่มีความต้องการหรือความสนใจเดียวกัน โดยเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารให้เกิดการเข้าใจและการรับรู้ที่ดีทั้งสองฝ่าย [1].

 2. การเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรอง: คนกลางในสังคมมีบทบาทในการเป็นตัวกลางในกระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มหรือบุคคลที่มีความต้องการหรือความสนใจเดียคุณสมบัติและบทบาทของคนกลางในสังคม

คนกลางในสังคมเป็นบุคคลหรือกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหรือบุคคลที่มีความต้องการหรือความสนใจเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติและบทบาทที่สำคัญในการเป็นคนกลางในสังคม ดังนี้:

 1. คุณสมบัติของคนกลาง:
 • ความเข้าใจและความรู้: คนกลางควรมีความเข้าใจและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการเชื่อมโยง ซึ่งสามารถทำได้โดยการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยง [2].
 • ทักษะการสื่อสาร: คนกลางควรมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำได้โดยการฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งในรูปแบบการพูด การเขียน และการฟัง [2].
 • ความยืดหยุ่น: คนกลางควรมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและเข้ากันได้กับกลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการเชื่อมโยง ซึ่งสามารถทำได้โดยการเปิดรับความแตกต่าง และเคารพความหลากหลายของกลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการเชื่อมโยง [2].
 1. บทบาทของคนกลาง:
 • เชื่อมโยงกลุ่มหรือบุคคล: คนกลางมีบทบาทในการเชื่อมโยงกลุ่มหรือบุคคลที่มีความต้องการหรือความสนใจเดียวกัน โดยเป็นตัวกลางในการสื่อสารและเชื่อมโยงความต้องการของกลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการเชื่อมโยง [1].
 • สนับสนุนและอำนวยความสะดวก:

Learn more:

 1. หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย
 2. บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution) โดย ชีวรรณ เจริญสุข ,Cheewan Charoensook ,Stusents Doctor of Business Administration (DBA) ส่ง ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น | maymayny

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคนกลางในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคนกลางในภาษาอังกฤษ ผลการค้นหาจะแสดงคำศัพท์ คนกลาง ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ middleman หรือ intermediary ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายบุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นกลางในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการธุรกิจหรือการค้าขาย [1] [1].

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคนกลางในภาษาอังกฤษ:

 1. The middleman helped negotiate a fair price between the buyer and the seller. [1]
  (คนกลางช่วยเจรจาราคาที่เหมาะสมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย)

 2. The intermediary played a crucial role in facilitating communication between the two parties. [1]
  (ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างฝ่ายสองฝ่าย)

 3. The middleman acted as a mediator to resolve the dispute between the two companies. [1]
  (คนกลางทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสองบริษัท)

 4. The role of the middleman is to connect suppliers with potential buyers. [1]
  (บทบาทของคนกลางคือการเชื่อมต่อผู้ผลิตกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ)


Learn more:

 1. คนกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คนกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คนกลาง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

วิธีการใช้คำว่า คนกลาง ในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า คนกลาง ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า คนกลาง ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หลายคำ เช่น middleman, mediator, go-between, intermediary และ agent [1]. คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบุคคลหรือบริษัทที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกิจหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในกระบวนการหรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คนกลาง ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 1. I always have to be the middleman when my friends argue. (ฉันต้องเป็นคนกลางเสมอเมื่อเพื่อนของฉันทะเลาะกัน)
 2. The rice farmers sell their products through a middleman, which leads to lower prices. (ชาวนาขายข้าวผ่านคนกลางซึ่งทำให้ราคาต่ำลง)
 3. The agent acts as a middleman between the producer and the consumer. (ตัวแทนทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค)

คำว่า คนกลาง ในประโยคภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบทอื่น ๆ ได้ เช่นในภาษาอังกฤษเรียก คนกลาง ในการค้าระหว่างประเทศว่า commission merchants และ หยง ในการจัดหาข้าวจากโรงสีให้ผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ [1].


Learn more:

 1. คนกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คนกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พ่อค้าคนกลาง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: รวบรวม 74 คนกลาง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family
คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

(n) middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย(n) พ่อค้า, See also: ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน, Syn. trader, salesman, shopkeeper.(n) broker, See also: agent, middleman, Syn. คนกลาง, คนเจรจา, Example: คนไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้โดยผ่านนายหน้าซึ่งจะเก็บค่านายหน้า 20%, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน, Notes: (กฎหมาย)

พ่อค้า [phøkhā] (n) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman FR: marchand [ m ] ; négociant [ m ] ; commerçant [ m ] ; homme d’affaires [ m ]
พ่อค้าขายส่ง [phøkhā khāisong] (n) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [ m ]

See more: https://hocxenang.com/category/money

Merchant หมายถึงข้อใด

คำว่า Merchant ในภาษาไทยหมายถึง พ่อค้า หรือ ผู้ค้า ซึ่งเป็นคนที่มีกิจการค้าหรือร้านค้า [1]. นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน [1]. คำว่า Merchant ยังมีความหมายเพิ่มเติมเช่น trader หรือ นักธุรกิจ [1]. นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น salesman หรือ พนักงานขาย และ shopkeeper หรือ เจ้าของร้าน [1].


Learn more:

 1. merchant แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. merchant แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. merchant คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร
ลำดับคนในครอบครัวของคนจีนมีอะไรบ้าง
ลำดับคนในครอบครัวของคนจีนมีอะไรบ้าง
Contact แปลว่า ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้, คนกลางที่สามารถช่วยเหลือได้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Contact แปลว่า ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้, คนกลางที่สามารถช่วยเหลือได้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เปรียบเทียบนิสัยลูกคนโต ลูกคนกลาง ลูกคนเล็ก เเละลูกคนเดียว เหมือนหรือต่างยังไงมาดูกัน
เปรียบเทียบนิสัยลูกคนโต ลูกคนกลาง ลูกคนเล็ก เเละลูกคนเดียว เหมือนหรือต่างยังไงมาดูกัน
64 คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
64 คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า คนกลาง ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางในภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติและบทบาทของคนกลางในสังคม
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคนกลางในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้คำว่า คนกลาง ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *