ของแข็ง ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีการเรียกอุปกรณ์และวัตถุในภาษาอังกฤษ

เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 10 ข้อ | Vgamekids - Youtube

เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (10 ข้อ) Wawa Kids Art – เกม ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

Keywords searched by users: ของแข็ง ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีการเรียกอุปกรณ์และวัตถุในภาษาอังกฤษ ของเหลว ภาษาอังกฤษ, ของแข็งมีอะไรบ้าง, สารละลาย ภาษาอังกฤษ, วัสดุ ของแข็ง มี อะไร บาง, Solid, Solid คือ, solid อ่านว่า, ของเหลวมีอะไรบ้าง

ความหมายของ ของแข็ง ในภาษาอังกฤษ

เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 10 ข้อ | Vgamekids - Youtube
เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 10 ข้อ | Vgamekids – Youtube

ความหมายของ ของแข็ง ในภาษาอังกฤษ

ของแข็ง ในภาษาอังกฤษแปลว่า solid ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายวัตถุหรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นแข็ง และไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ของแข็ง อยู่หลายคำ เช่น condenser ที่หมายถึงเครื่องที่ทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลวหรือของแข็ง [1] และ solidify ที่หมายถึงการทำให้เป็นของแข็งหรือกลายเป็นของแข็ง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ของแข็ง ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 • Ice is a form of solid [1]. (น้ำแข็งเป็นรูปแบบของของแข็ง)
 • The solidification process turns liquid into solid [1]. (กระบวนการกลายเป็นของแข็งทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็ง)
 • The condenser converts gas into liquid or solid [1]. (เครื่องทำให้แก๊สเป็นของเหลวหรือของแข็ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ของแข็ง ในภาษาอังกฤษยังมีอีกหลายคำ เช่น slurry ที่หมายถึงส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง [1] และ solidity ที่หมายถึงความเป็นของแข็งหรือความแข็งแรง [1].


Learn more:

 1. ของแข็ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ของแข็ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ของแข็ง (Solid)

ของแข็งและลักษณะทางกายภาพ

ของแข็ง (Solid)
ของแข็ง (Solid)

ของแข็งและลักษณะทางกายภาพ

ของแข็ง (Solid) เป็นสถานะของสารที่มีลักษณะแตกต่างจากแก๊สหรือของเหลว โดยมีลักษณะเป็นรูปร่างที่แน่นอนและมีรูปทรงที่แน่นอน ของแข็งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนแก๊สหรือของเหลว เนื่องจากอนุภาคของของแข็งมีพลังงานจลน์น้อยมาก และมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคที่สูงกว่าในของเหลวหรือแก๊ส ทำให้อนุภาคเหล่านี้อยู่ชิดกัน และมีความหนาแน่นสูงกว่าของเหลวและแก๊ส [1]

ลักษณะของของแข็งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ [1]:

 1. ของแข็งที่มีลักษณะเป็นผลึก (Crystalline Solid): เป็นของแข็งที่มีพื้นผิวที่ทำมุมกันด้วยค่าที่แน่นอน แสดงถึงการจัดเรียงเป็นระเบียบของอนุภาคของของแข็ง สารบางอย่างอาจมีรูปผลึกได้หลายแบบ และมีสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น เพชร แกรไฟต์ ฯลฯ
 2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous Solid): เป็นของแข็งที่ไม่มีรูปผลึก อนุภาคเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ แต่มีสมบัติที่เรียกว่า isotropy คือ ค่าดัชนีหักเห การนำไฟฟ้า และคุณสมบัติอื่นๆ จะเหมือนกันหมดทุกทิศทาง เช่น แก้ว โพลิเมอร์ ยางธรรมชาติ ฯลฯ

สมบัติของของแข็ง:

 • ของแข็งมีลักษณะแน่นอนและมีรูปทรงที่แน่นอน [1]
 • ของแข็งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนแก๊สหรือของเหลว [1]
 • ของแข็งมีความหนาแน่นสูงกว่าของเหลวและแก๊ส [1]
 • ของแข็งมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคที่สูงกว่าในของเหของแข็งและลักษณะทางกายภาพ

ของแข็ง (Solid) เป็นสถานะของสารที่มีลักษณะแตกต่างจากแก๊สหรือของเหลว โดยมีลักษณะเป็นรูปร่างที่แน่นอนและมีรูปทรงที่แน่นอน ของแข็งไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากอนุภาคของของแข็งมีพลังงานจลน์น้อยมาก ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ เพียงแค่สั่นสะเทือนอยู่กับที่ การแพร่ของของแข็งเกิดขึ้นช้ามากเมื่อเทียบกับแก๊สหรือของเหลว นอกจากนี้อนุภาคในของแข็งจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลหรือไอออนที่สูงกว่าในของเหลวหรือแก๊ส ทำให้อนุภาคเหล่านี้อยู่ชิดกัน ทำให้มีความหนาแน่นสูงและแข็งมากกว่าของเหลวและแก๊ส [1]

ประเภทของของแข็ง:

 1. ของแข็งที่มีลักษณะเป็นผลึก (Crystalline Solid): เป็นของแข็งที่มีพื้นผิวที่ทำมุมกันด้วยค่าที่แน่นอน แสดงถึงการจัดเรียงเป็นระเบียบของอนุภาคของของแข็ง สารบางอย่างอาจมีรูปผลึกได้หลายแบบซึ่งเรียกว่าปรากฏการณ์อัญรูป (Polymorphism) และสารบางชนิดอาจจะมีรูปร่างผลึกที่เหมือนกันได้ซึ่งเรียกว่าภาวะรูปร่างเหมือน (Isomorphism) [1]

 2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous Solid): เป็นของแข็งที่ไม่มีรูปผลึก อนุภาคเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ แต่ยึดกันอยู่ด้วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ของแข็งอสัณฐานมีสมบัติทั่วไปคล้ายผลึก แตกต่างกันที่ไม่มีรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอน และมีคุณสมบัติที่เรียกว่า Isotropy คือ ค่าดรรชนีหักเห, การนำไ


Learn more:

 1. ของแข็ง (Solid)
 2. ของแข็ง
 3. ของแข็ง

คุณสมบัติและเอกลักษณ์ของของแข็ง

ของแข็งและของไหล - We By The Brain
ของแข็งและของไหล – We By The Brain

คุณสมบัติและเอกลักษณ์ของของแข็ง

ของแข็งเป็นสถานะของสารที่มีลักษณะแตกต่างจากแก๊สและของเหลว โดยมีลักษณะที่แน่นอนและมีรูปร่างที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของของแข็งดังนี้:

 1. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค: ของแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและแก๊ส [1]. สมบัตินี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ของแข็งมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่ค่าสูงกว่าของเหลวและแก๊ส.

 2. รูปร่างแน่นอน: ของแข็งมีรูปร่างที่แน่นอนและไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ มีปริมาตรคงที่ที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ และไม่สามารถไหลได้ เนื่องจากอนุภาคอยู่ชิดกันมาก การจัดเรียงอนุภาคอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน [1].

 3. การเปลี่ยนสถานะ: ของแข็งสามารถเปลี่ยนสถานะได้โดยการหลอมเหลว (melting) หรือการระเหิด (sublimation) [2]. เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็งจนถึงจุดหลอมเหลว อนุภาคของของแข็งจะเริ่มเคลื่อนที่และอยู่ห่างกันมากขึ้น ของแข็งจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ส่วนการระเหิดเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สโดยตรงโดยไม่ผ่านขั้วของของเหลว โดยตัวอย่างของการระเหิดคือน้ำแข็งที่เราเห็นในช่วงเช้าเมื่ออุณหภูมิต่ำ [2].

 4. การเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้า: บางชนิดของแข็งเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้า เช่คุณสมบัติและเอกลักษณ์ของของแข็ง

ของแข็งเป็นสถานะของสารที่มีลักษณะแตกต่างจากสถานะแก๊สหรือของเหลว โดยมีลักษณะเฉพาะที่แน่นอนและรูปร่างที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ [1]. ในสถานะของแข็ง, อนุภาคของสารมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและแก๊ส ทำให้ของแข็งมีความแข็งแรงและคงที่ [1].

นอกจากนี้ ของแข็งยังมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ ดังนี้:

 1. ของแข็งมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่สูงกว่าของเหลวและแก๊ส [1]. นั่นเป็นเพราะว่าอนุภาคของของแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและแก๊ส ทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวหรือแก๊ส [1].

 2. ของแข็งมีรูปร่างแน่นอนและไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ [1]. รูปร่างของของแข็งมีความแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนไปได้ โดยปริมาตรของของแข็งคงที่ที่ความดันและอุณหภูมิที่กำหนด และอนุภาคของของแข็งจัดเรียงอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน [1].

 3. ของแข็งมีความเคลื่อนที่ช้ากว่าของเหลวและแก๊ส [1]. เนื่องจากอนุภาคของของแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและแก๊ส ทำให้ของแข็งเคลื่อนที่ช้ากว่าและแพร่ได้ช้ากว่าของเหลวและแก๊ส [1].

 4. บางชนิดของแข็งเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้า บางชนิดเป็นสารกึ่งตัวนำ และบางชนิด


Learn more:

 1. ของแข็ง
 2. ของแข็ง (Solid)
 3. ของแข็ง

การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง

ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์ สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์ สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง

การเปลี่ยนแปลงของของแข็งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญในวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะของของแข็ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหลายแบบตามสภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของของแข็งในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับตัวอย่างและการอธิบายเพิ่มเติม

 1. การหลอมเหลว (Melting):

  • การหลอมเหลวเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับของแข็ง [1]
  • เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับของแข็ง อนุภาคภายในของแข็งจะมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น และเกิดการสั่นของอนุภาคมากขึ้น ทำให้อนุภาคของของแข็งเคลื่อนที่และอยู่ห่างกันมากขึ้น ทำให้ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว [1]
  • ตัวอย่างเช่น น้ำแข็งเมื่อได้รับความร้อนจากแวดล้อม จะเริ่มละลายและเปลี่ยนเป็นน้ำ [2]
 2. การกลายเป็นไอ (Evaporation):

  • การกลายเป็นไอเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับของเหลว [2]
  • เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับของเหลว อนุภาคของของเหลวจะมีพลังงานเพิ่มขึ้น และเกิดการแยกตัวของอนุภาคของของเหลว ทำให้ของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊ส ในที่สุด กระบวนการนี้เรียกว่าการกลายเป็นไอ [2]
  • ตัวอย่างเช่น เมื่อนำน้ำไปต้ม น้ำจะเริ่มระเหยและกลายเป็นไอน้ำ [2]
 3. การแข็งตัว (Freezing):

  • การแข็งตัวเป็นกระบวนการที่เกิดขการเปลี่ยนแปลงของของแข็ง

การเปลี่ยนแปลงของของแข็งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญในวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะของของแข็ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี [1].

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของของแข็ง (Physical Change)
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของของแข็งเป็นกระบวนการที่ทำให้ลักษณะของของแข็งเปลี่ยนแต่องค์ประกอบของสารยังคงเดิม นั่นคือ สารที่เปลี่ยนแปลงนั้นยังคงเป็นสารเดิมและไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารใหม่ และการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเปลี่ยนกลับสภาพเดิมได้โดยวิธีง่าย ๆ [1].

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของของแข็งได้แก่:

 1. การหลอมเหลว (Melting): เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับของแข็ง อนุภาคภายในของแข็งจะมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น อนุภาคเกิดการสั่นมากขึ้นและมีการถ่ายเทพลังงานให้กับอนุภาคข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบางอนุภาคเหล่านั้นมีพลังงานสูงกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค อนุภาคของของแข็งจึงเคลื่อนที่และอยู่ห่างกันมากขึ้น ของแข็งจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว [1].

 2. การกลายเป็นไอ (Evaporation): เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับของเหลว ทำให้อนุภาคของของเหลวมีพลังงานเ


Learn more:

 1. สสารและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้น ป.5
 2. สถานะของสาร
 3. สถานะของสารและการเปลี่ยนแปลง

การใช้งานและประโยชน์ของของแข็ง

เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (10 ข้อ) Wawa Kids Art - เกม ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ - Youtube
เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (10 ข้อ) Wawa Kids Art – เกม ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ – Youtube

การใช้งานและประโยชน์ของของแข็ง

ของแข็งเป็นสถานะของสารที่มีลักษณะแตกต่างจากแก๊สและของเหลว โดยมีลักษณะเป็นของแข็งแกร่งที่มีรูปร่างแน่นอนและไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ [2]. ในทางปฏิกิริยาเคมีและอุตสาหกรรม ของแข็งมีการใช้งานหลากหลายทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และการผลิต [1].

นี่คือบางตัวอย่างของการใช้งานและประโยชน์ของของแข็ง:

 1. การใช้งานในวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม:

  • ในวิทยาศาสตร์เคมีและวิทยาศาสตร์วัสดุ ของแข็งถูกใช้ในการศึกษาและวิจัยคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารต่าง ๆ [1].
  • ในอุตสาหกรรมการผลิต ของแข็งมีการใช้งานในการสร้างวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, แก้ว, พลาสติก และอื่น ๆ [1].
 2. การใช้งานในชีวิตประจำวัน:

  • ของแข็งมีการใช้งานในการสร้างสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องดื่มแช่เย็น, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น [1].
  • ของแข็งยังมีการใช้งานในการสร้างโครงสร้างทางก่อสร้าง เช่น อาคาร, สะพาน, ทางเท้า และอื่น ๆ [1].
 3. ประโยชน์ของของแข็ง:

  • ของแข็งมีความแข็งแกร่งและคงทน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องการความทนทาน เช่น การใช้งานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง [2].
  • ของแข็งมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งขอการใช้งานและประโยชน์ของของแข็ง

ของแข็งเป็นสถานะของสารที่มีลักษณะแตกต่างจากแก๊สและของเหลว มันมีลักษณะแข็งแกร่งและมีรูปร่างที่แน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ [2]. การใช้งานและประโยชน์ของของแข็งมีหลายด้านที่ควรรู้จัก

 1. การใช้งานของของแข็ง:

  • ในการก่อสร้าง: ของแข็งมีความแข็งแกร่งที่สามารถใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุสำคัญ เช่น คอนกรีต, อิฐ, หิน, เหล็ก เป็นต้น [1].
  • ในอุตสาหกรรม: ของแข็งมีการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, การผลิตยา, การผลิตรถยนต์ เป็นต้น [1].
  • ในการเกษตรกรรม: ของแข็งมีการใช้งานในการป้องกันและควบคุมศัตรูพืช โดยใช้เครื่องมือที่ทำจากของแข็ง เช่น คีม, ดาวน์, แท่นตัดหญ้า เป็นต้น [1].
  • ในการทำงานวิทยาศาสตร์: ของแข็งมีการใช้งานในการทำงานวิทยาศาสตร์หลายประเภท เช่น การทดลองในห้องแข็ง, การทดลองทางเคมี เป็นต้น [1].
 2. ประโยชน์ของของแข็ง:

  • ความแข็งแกร่ง: ของแข็งมีความแข็งแกร่งที่สามารถรับน้ำหนักและแรงกดอย่างมาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องการความแข็งแรง เช่น การก่อสร้าง [2].
  • ความคงทน: ของแข็งมีความคงทนที่สูงต่อการเกิดการสึกหรอและการทำลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องการความคงทน เช่น การใช้เครื่องมือ [2].
  • ความคงรูป: ของแข็งมีความคงรูปที่สูง ไม่เปลี่ยนรูปร่างไ

Learn more:

 1. ประโยชน์ของสารในชีวิตประจำวัน
 2. ของแข็ง (Solid)
 3. ของแข็ง – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างและการใช้คำว่า ของแข็ง ในประโยค

สสารและการเปลี่ยนแปลง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สสารและการเปลี่ยนแปลง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

เมื่อค้นหาคำว่า ของแข็ง จากผลการค้นหาใน Google พบว่ามีผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในประโยคต่างๆ ได้ดังนี้:

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ของแข็ง:

 1. น้ำจะกลายเป็นของแข็งเมื่อมันถูกแช่แข็ง [1]
 2. โต๊ะประชุมที่ทำจากไม้โอ๊คที่เป็นของแข็ง [1]
 3. เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง [3]

คำว่า ของแข็ง หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นแข็ง หรือสิ่งที่รวมตัวกันแน่น และไม่ใช่ของเหลวหรือแก๊ส [3]


Learn more:

 1. solid (【คำคุณศัพท์】ของแข็ง ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. ของแข็ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ของแข็ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

Categories: นับ 36 ของแข็ง ภาษาอังกฤษ

เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (10 ข้อ) WAWA Kids Art - เกม ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (10 ข้อ) WAWA Kids Art – เกม ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

[khøngkhaeng] (n) EN: solid ; hard thing FR: solide [ m ] concretion. (n) ของแข็ง, Syn. solid.

See more: https://hocxenang.com/category/money

ของเหลว ภาษาอังกฤษ

ของเหลว ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า ของเหลว แปลว่า liquid หรือ fluid [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสิ่งของที่มีลักษณะเป็นของเหลว หรือสารที่มีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ [1] ในภาษาไทย เราใช้คำว่า ของเหลว เพื่ออธิบายสิ่งของที่ไม่แข็ง และมีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ [1]

การใช้คำว่า ของเหลว ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • I spilled some liquid on the floor. [1]
 • The bottle contains a clear fluid. [1]
 • The liquid evaporated quickly. [1]

การใช้คำว่า ของเหลว ในประโยคภาษาไทย:

 • น้ำที่เราดื่มเป็นของเหลว [1]
 • เมื่อเราเทน้ำลงในแก้ว น้ำจะไหลเข้าไปในแก้ว [1]
 • น้ำมีลักษณะเป็นของเหลวและไหลได้อย่างอิสระ [1]

การใช้คำว่า ของเหลว ในคำจำกัดความ:

 • ของเหลวคือสิ่งของที่ไม่แข็ง และมีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ [1]

Learn more:

 1. ของเหลว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ของเหลว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:ของเหลว – วิกิพจนานุกรม

ของแข็งมีอะไรบ้าง

ของแข็งมีอะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงสถานะของแข็งหรือของแข็งมีอะไรบ้าง จะพบว่ามีหลายประเภทของของแข็งที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับประเภทของของแข็งที่สำคัญ โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหา ของแข็งมีอะไรบ้าง ที่ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ [1] [2]

ประเภทของของแข็ง

 1. ของแข็งผลึก (Crystalline Solid): ประกอบด้วยโครงสร้างผลึกที่มีลักษณะเป็นรูปผลึกที่แน่นอน โดยมีพื้นผิวที่ทำมุมกันด้วยค่าที่แน่นอน [2]. ตัวอย่างของของแข็งผลึกได้แก่ เพชร แกรไฟต์ และสารบางชนิดที่มีรูปผลึกได้หลายแบบ [2]. ของแข็งผลึกมีความแข็งแรงทนทานทางกล ดังนั้นจึงมีการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องมือ และอื่นๆ [2].

 2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous Solid): เป็นของแข็งที่ไม่มีรูปผลึก อนุภาคเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ [2]. ตัวอย่างของของแข็งอสัณฐานได้แก่ แก้ว โพลิเมอร์ และยางธรรมชาติ [2]. ของแข็งอสัณฐานมีคุณสมบัติที่เรียกว่า isotropy คือ ค่าดัชนีหักเห การนำไฟฟ้า และคุณสมบัติอื่นๆ จะเหมือนกันทุกทิศทาง [2].

 3. ของแข็งโลหะ (Metallic Solid): เป็นของแข็งที่ประกอบด้วยโลหะ มีลักษณะเป็นผลึกที่มีโครงสร้างเรียงตัวเป็นระเบียบ [1]. ของแข็งโลหะมีคุณสมบัติที่สำคัญคือการนำไฟฟ้าและความสามารถในการสลายความร้อน [1]. ตัวอย่างของของแข็งโลหะได้แก่ เหล็ก ของแข็งมีอะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงสถานะของแข็งหรือของแข็งมีอะไรบ้าง จะพบว่ามีหลายประเภทของของแข็งที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับประเภทของของแข็งที่สำคัญ โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหา ของแข็งมีอะไรบ้าง ที่ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ [1] [2]

 1. ของแข็งผลึก (Crystalline Solid)

  • ของแข็งผลึกเป็นของแข็งที่มีลักษณะเป็นผลึก ซึ่งแสดงถึงการจัดเรียงเป็นระเบียบของอนุภาคของของแข็ง [2]
  • ตัวอย่างของของแข็งผลึกได้แก่ เพชร แกรไฟต์ และสารบางชนิดอื่นๆ [2]
  • ของแข็งผลึกมีคุณสมบัติที่เรียกว่า anisotropy ซึ่งหมายถึงค่าดรรชนีหักเห และความแข็งแรงทนทานทางกลที่แตกต่างกันไปในทิศทางต่างๆ [2]
 2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous Solid)

  • ของแข็งอสัณฐานเป็นของแข็งที่ไม่มีรูปผลึก อนุภาคเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ [2]
  • ตัวอย่างของของแข็งอสัณฐานได้แก่ แก้ว โพลิเมอร์ และยางธรรมชาติ [2]
  • ของแข็งอสัณฐานมีคุณสมบัติที่เรียกว่า isotropy ซึ่งหมายถึงค่าดรรชนีหักเห และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมือนกันทุกทิศทาง [2]

นอกจากนี้ยังมีประเภทของของแข็งอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ของแข็งอสัณฐานผสม (Amorphous Composite) ที่เป็นการผสมของของแข็งอสัณฐานและของแข็งผลึก เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีที่สุด [2]

ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับของแข็


Learn more:

 1. รู้หรือไม่! ของแข็งมีอะไรบ้าง หนึ่งในความรู้ที่หลายคนไม่ควรมองข้าม
 2. ของแข็ง (Solid)
 3. ของแข็ง
ของแข็ง - วิกิพีเดีย
ของแข็ง – วิกิพีเดีย
สสาร ที่เกิดขึ้นบนโลกมีทั้งหมดกี่สถานะ และเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
สสาร ที่เกิดขึ้นบนโลกมีทั้งหมดกี่สถานะ และเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
สมบัติของของแข็ง (Solid) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สมบัติของของแข็ง (Solid) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สมบัติเชิงกลของของแข็ง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สมบัติเชิงกลของของแข็ง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
Slurry แปลว่า ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง เช่น ซีเมนต์ | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Slurry แปลว่า ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง เช่น ซีเมนต์ | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์ สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์ สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
สถานะของสาร
สถานะของสาร
สถานะของสสาร (สมบัติของของแข็ง) | วิทยาศาสตร์ ป.4 หน่วยที่ 3 - Youtube
สถานะของสสาร (สมบัติของของแข็ง) | วิทยาศาสตร์ ป.4 หน่วยที่ 3 – Youtube
สสารและการเปลี่ยนแปลง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สสารและการเปลี่ยนแปลง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (10 ข้อ) Wawa Kids Art - เกม ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ - Youtube
เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (10 ข้อ) Wawa Kids Art – เกม ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ – Youtube
ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์ สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
ของแข็งและของไหล ฟิสิกส์ สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
ของแข็งและของไหล - We By The Brain
ของแข็งและของไหล – We By The Brain
ของแข็ง (Solid)
ของแข็ง (Solid)
เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 10 ข้อ | Vgamekids - Youtube
เกม ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 10 ข้อ | Vgamekids – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ของแข็ง ในภาษาอังกฤษ
ของแข็งและลักษณะทางกายภาพ
คุณสมบัติและเอกลักษณ์ของของแข็ง
การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง
การใช้งานและประโยชน์ของของแข็ง
ตัวอย่างและการใช้คำว่า ของแข็ง ในประโยค

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *