กัณฑ์ หมายถึง: ทฤษฎีและการใช้งาน (Max 20 Words)

กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์

วิชาภาษาไทย | เรื่องย่อมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

Keywords searched by users: กัณฑ์ หมายถึง: ทฤษฎีและการใช้งาน (Max 20 Words) กันฐ์ หมายถึง, กัณฑ์ แปลว่า หู, กัณห์ หมายถึง, กัณณ์ แปลว่า, กันต์ หมายถึง, กัณฑ์ แปลว่า คอ, กัลป์ หมายถึง, กัณฐ์ ราชาศัพท์

ความหมายของคำว่า กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์
กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์

คำว่า กัณฑ์ ในภาษาไทยมีความหมายว่า ข้อความที่แต่ง [2] ซึ่งหมายความว่าเป็นข้อความที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เขียนหรือผู้แต่งเอง โดยไม่ได้ดัดแปลงหรืออ้างอิงจากแหล่งอื่น กัณฑ์เป็นคำที่ใช้ในบทความ หนังสือ บทกวี หรืองานวรรณกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อสารความหมายหรือความคิดของผู้เขียนให้กับผู้อ่าน

การใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยค:

 • นักเขียนสร้างกัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสื่อสารความรู้สึกของเขา [2]
 • ผู้เขียนใช้กัณฑ์เพื่อเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ความหมาย [2]

Learn more:

 1. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กัณฑ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า กัณฑ์

กัณฑ์กุมาร
กัณฑ์กุมาร

ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า กัณฑ์

กัณฑ์ (Kan) เป็นคำที่มีความหมายว่า ส่วน, วรรค, ตอน, หมวด ซึ่งใช้ในบทความธรรมะที่เทศน์อธิบายจบเรื่องโดยสมบูรณ์ในตอนเดียว หรือเรียกว่ากัณฑ์ [1] ตัวอย่างเช่น เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ถูกแบ่งเป็น 13 ตอน เรียกว่ามี 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา [1]

กัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์ในเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ประกอบด้วย [1]:

 1. กัณฑ์ทศพร – มี 19 พระคาถา
 2. กัณฑ์หิมพานต์ – มี 134 พระคาถา
 3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ – มี 209 พระคาถา
 4. กัณฑ์วนประเวศน์ – มี 57 พระคาถา
 5. กัณฑ์ชูชก – มี 79 พระคาถา
 6. กัณฑ์จุลพน – มี 35 พระคาถา
 7. กัณฑ์มหาพน – มี 80 พระคาถา
 8. กัณฑ์กุมาร – มี 101 พระคาถา
 9. กัณฑ์มัทรี – มี 90 พระคาถา
 10. กัณฑ์สักกบรรพ – มี 43 พระคาถา
 11. กัณฑ์มหาราช – มี 69 พระคาถา
 12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ – มี 36 พระคาถา
 13. กัณฑ์นครกัณฑ์ – มี 48 พระคาถา

หากในงานเทศน์มีหลายช่วง เช่น ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงกลางคืน เรียกว่ามีเทศน์ 2 กัณฑ์ หรือมีเทศน์ 3 กัณฑ์ [1]


Learn more:

 1. กัณฑ์ – วิกิพีเดีย
 2. เวสสันดรชาดก – Wat Buddhanusorn
 3. ประวัติผู้แต่ง

การใช้คำว่า กัณฑ์ในประโยค

ชุดคัมภีร์เทศน์ 4 กัณฑ์ (ใบลานกระดาษ) - กัณฑ์สังกาช กัณฑ์มาลัยหมื่น กัณฑ์มาลัยแสน และกัณฑ์ฉลอง สำหรับบุญมหาชาติ พระเวสสันดร เทศน์มหาชาติ (ใบลาน คัมภีร์พับ กระดาษ) (สังกาส มาลัยหมื่น มาลัยแสน ฉลอง) - โดย อินตา กวีวงศ์ - ร้านบาลีบุ๊ก สโตร์ มหาแซม ...
ชุดคัมภีร์เทศน์ 4 กัณฑ์ (ใบลานกระดาษ) – กัณฑ์สังกาช กัณฑ์มาลัยหมื่น กัณฑ์มาลัยแสน และกัณฑ์ฉลอง สำหรับบุญมหาชาติ พระเวสสันดร เทศน์มหาชาติ (ใบลาน คัมภีร์พับ กระดาษ) (สังกาส มาลัยหมื่น มาลัยแสน ฉลอง) – โดย อินตา กวีวงศ์ – ร้านบาลีบุ๊ก สโตร์ มหาแซม …

การใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยคเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนและสื่อสารในภาษาไทย คำว่า กัณฑ์ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถนำมาใช้ในประโยคได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ Google SEO และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ จึงจำเป็นต้องเสนอข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยค

หมายความของคำว่า กัณฑ์

 • คำว่า กัณฑ์ มีความหมายหลากหลาย อาทิเช่น ความหมายทางศาสนา ความหมายทางวรรณคดี และความหมายทางภาษาไทยโบราณ
 • ในทางศาสนา คำว่า กัณฑ์ หมายถึง กฎเกณฑ์ หรือกฎที่ต้องปฏิบัติตามในศาสนา หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตนในศาสนานั้นๆ
 • ในวรรณคดี คำว่า กัณฑ์ มักถูกใช้ในบทกวีเพื่อแสดงถึงความสูงส่ง ความยิ่งใหญ่ หรือความเป็นเลิศของบุคคลหรือสิ่งของใดสิ่งหนึ่ง
 • ในภาษาไทยโบราณ คำว่า กัณฑ์ มักถูกใช้เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่น ความแข็งแกร่ง หรือความมั่นคง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กัณฑ์

 1. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในศาสนาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณของเรา [1].
 2. นักกีฬาควรมีกัณฑ์ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี [2].
 3. ความกัณฑ์ของเขาทำให้เขาเป็นต้นแบบที่ดีในสัการใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยคเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่หลากหลายและสามารถนำมาใช้ในบริบทต่างๆ ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายการใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยคในลักษณะที่ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google

หมายความของคำว่า กัณฑ์

 • คำว่า กัณฑ์ ในภาษาไทยมีความหมายว่า กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม [1]
 • ในบริบททางศาสนา คำว่า กัณฑ์ หมายถึงกฎเกณฑ์หรือหลักธรรมที่ผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติตามในการดำเนินชีวิต [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กัณฑ์

 1. การใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยคทางกฎหมาย:

  • ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติการ [1]
  • การละเมิดกฎเกณฑ์อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย [2]
 2. การใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยคทางศาสนา:

  • ผู้ที่ต้องการปฏิบัติตามกัณฑ์ธรรมควรปฏิบัติตามหลักธรรมที่สอนในพระพุทธศาสนา [1]
  • การละเมิดกัณฑ์ธรรมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจและสังคม [2]

การใช้คำว่า กัณฑ์ ในประโยคเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนเนื้อหาที่ตอบโจทย์มาตรฐาน SEO ของ Google โดยเนื้อหาควรมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายในการใช้คำว่า กัณฑ์ ในบริบทต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและมีคุณภาพสำหรับผู้อ่าน


Learn more:

 1. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กัณฑ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน

คำว่า กัณฑ์ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและเกี่ยวข้องกับหลายด้าน ดังนี้:

 1. ความหมายทางศาสนา: ในศาสนาพุทธ คำว่า กัณฑ์ หมายถึง กฎเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการตัดสินใจและปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาได้ [1].

 2. ความหมายทางสังคม: ในสังคมไทย คำว่า กัณฑ์ มักใช้เพื่อหมายถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ผู้คนต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎระเบียบในการทำงาน กฎระเบียบในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือกฎระเบียบทางสังคมที่กำหนดโดยสังคม [2].

 3. ความหมายทางวรรณคดี: ในวรรณคดีไทยโบราณ คำว่า กัณฑ์ มักใช้เพื่อหมายถึงคำกลอนหรือสุภาพบุรุษที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ และมักถูกใช้ในบทกลอนหรือบทร้อยกรอง [2].

 4. ความหมายทางภาษา: ในภาษาไทย คำว่า กัณฑ์ มีความหมายเป็น คำนาม หรือ คำบุพบท ที่ใช้เพื่อเรียกชื่อสิ่งต่างๆ เช่น กัณฑ์สี, กัณฑ์สมาธิ, กัณฑ์สติ, กัณฑ์ความรู้ เป็นต้น [2].

ดังนั้น คำว่า กัณฑ์ มีความหมายที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับศาสนา สังคม วรรณคดี และภาษาไทยเอง ซึ่งการเข้าใจความหมายและการใช้คำนี้จะขึ้นอยู่กับบริบทและประเด็นที่นำมาใช้งานด้วย [1] [2].


Learn more:

 1. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กัณฑ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. กัณฑ์ – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑. กัณฑ์ทศพร - เทศน์มหาชาติทำนองหลวง
กัณฑ์ที่ ๑. กัณฑ์ทศพร – เทศน์มหาชาติทำนองหลวง

กัณฑ์เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดหรือกำหนดเกณฑ์ในการกระทำหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย [2] คำว่า กัณฑ์ มักใช้ในบทกฎหมายหรือการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กัณฑ์ ได้แก่ [1] :

 1. กฎหมายเป็นกัณฑ์ที่เราต้องปฏิบัติตามในสังคม
 2. การละเมิดกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีตามกัณฑ์ที่กำหนดไว้
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม

Learn more:

 1. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กัณฑ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สรุป 33 กัณฑ์ หมาย ถึง

วิชาภาษาไทย | เรื่องย่อมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
วิชาภาษาไทย | เรื่องย่อมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

See more: https://hocxenang.com/category/money

ความหมาย กัณฑ์ คืออะไร

คำว่า กัณฑ์ ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. กัณฑ์ (นาม) – หมายถึง ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่ง ๆ ที่จบลงคราวหนึ่ง ๆ, ตอนหนึ่ง ๆ ของคำเทศน์ที่เป็นเรื่องยาว เช่น มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ [1].

 2. กัณฑ์ (นาม) – หมายถึง ลักษณนามของเทศน์ เช่น เทศน์กัณฑ์หนึ่ง เทศน์ ๒ กัณฑ์ กัณฑ์ [1].

 3. กัณฑ์ (นาม) – หมายถึง เรื่องหรือหมวด, ตอน, ส่วนของเรื่อง เช่น วานรกัณฑ์ [1].

ดังนั้น, คำว่า กัณฑ์ ในภาษาไทยมีความหมายที่หลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ของคำเทศน์ [1].


Learn more:

 1. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กัณฑ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

กัณฑ์ ภาษาอะไร

กัณฑ์ ภาษาอะไร – ภาษาไทย

เมื่อค้นหา กัณฑ์ ภาษาอะไร พบว่าไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำค้นหานี้ อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กัณฑ์ และ ภาษาไทย ได้ดังนี้:

 1. คำว่า กัณฑ์ มาจากภาษาบาลี [1] แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายหรือการใช้งานของคำนี้ในบทความที่ค้นหาได้

 2. ภาษาไทย เป็นภาษาหลักของประเทศไทย ซึ่งใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย [2] ภาษาไทยมีตัวอักษรทั้งหมด 44 ตัว และมีระบบการออกเสียงที่ซับซ้อน โดยใช้เสียงสระ สระเสียงสามัญ สระเสียงสามัญสูง สระเสียงสามัญต่ำ และเสียงพยัญชนะ [2]


Learn more:

 1. กัณฑ์ – วิกิพจนานุกรม – Wiktionary
 2. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กัณฑ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์
กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์
กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร
กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร
กัณฑ์ฉกษัตริย์ | มหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ฉกษัตริย์ | มหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ที่ ๑. กัณฑ์ทศพร - เทศน์มหาชาติทำนองหลวง
กัณฑ์ที่ ๑. กัณฑ์ทศพร – เทศน์มหาชาติทำนองหลวง
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน
ชุดคัมภีร์เทศน์ 4 กัณฑ์ (ใบลานกระดาษ) - กัณฑ์สังกาช กัณฑ์มาลัยหมื่น กัณฑ์มาลัยแสน และกัณฑ์ฉลอง สำหรับบุญมหาชาติ พระเวสสันดร เทศน์มหาชาติ (ใบลาน คัมภีร์พับ กระดาษ) (สังกาส มาลัยหมื่น มาลัยแสน ฉลอง) - โดย อินตา กวีวงศ์ - ร้านบาลีบุ๊ก สโตร์ มหาแซม ...
ชุดคัมภีร์เทศน์ 4 กัณฑ์ (ใบลานกระดาษ) – กัณฑ์สังกาช กัณฑ์มาลัยหมื่น กัณฑ์มาลัยแสน และกัณฑ์ฉลอง สำหรับบุญมหาชาติ พระเวสสันดร เทศน์มหาชาติ (ใบลาน คัมภีร์พับ กระดาษ) (สังกาส มาลัยหมื่น มาลัยแสน ฉลอง) – โดย อินตา กวีวงศ์ – ร้านบาลีบุ๊ก สโตร์ มหาแซม …
กัณฑ์กุมาร
กัณฑ์กุมาร
กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์
กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า กัณฑ์
ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า กัณฑ์
การใช้คำว่า กัณฑ์ในประโยค
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กัณฑ์
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กัณฑ์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *