หม่อมราชวงศ์ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งานภาษาอังกฤษในวงศ์ราช

► ฟังชัดๆ!

► ฟังชัดๆ! \”ทักษะภาษาอังกฤษ\” ของ \”พระราชวงศ์ไทย\” 🎤 ในหลวง พระราชินี พระเทพ ทูลกระหม่อมหญิง องค์ภา

Keywords searched by users: หม่อมราชวงศ์ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งานภาษาอังกฤษในวงศ์ราช หม่อมเจ้า ภาษาอังกฤษ, ม.ร.ว. ย่อมาจาก, คํานําหน้า ภาษาอังกฤษ, คํานําหน้านาม ภาษาอังกฤษ, ม.ล. ภาษาอังกฤษ, คํา นํา หน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง, ม.ล. ย่อมาจาก, คํานําหน้าชื่อ ภาษาอังกฤษ นางสาว

ความหมายของหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

หม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษแปลว่า great-grandchild of a king [1] หรือในภาษาไทยคือ คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า [1] หม่อมราชวงศ์เป็นคำนำหน้าชื่อที่ใช้ในการเรียกชื่อบุตรของหม่อมเจ้า ซึ่งหม่อมเจ้าเป็นคำนำหน้าชื่อที่ใช้ในการเรียกชื่อสมาชิกในราชวงศ์ ซึ่งเป็นคำนำหน้าชื่อที่มีความสำคัญและเกียรติยศสูง [2].

หม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษมักถูกใช้ในการเรียกชื่อบุตรของสมาชิกในราชวงศ์ที่เป็นลูกหลานของกษัตริย์ โดยมักใช้ในกรณีที่บุตรของหม่อมราชวงศ์เป็นลูกหลานของกษัตริย์ที่สาม หรือลูกหลานของลูกหลานของกษัตริย์ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ:

 • His Serene Highness Prince [2]
 • Her Serene Highness Princess [2]

Learn more:

 1. ม.ร.ว. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. คำในภาษาอังกฤษ
 3. หม่อมราชวงศ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หม่อมราชวงศ์ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The royal dynasty has ruled the country for centuries. [1]
 2. The members of the noble lineage are known as the royal family. [1]
 3. The prince is a member of the royal dynasty and is next in line for the throne. [1]
 4. The queens coronation marked the beginning of a new era for the royal dynasty. [1]
 5. The royal lineage can be traced back to ancient times. [1]
 6. The royal family plays a significant role in the countrys cultural and historical heritage. [1]
 7. The kings marriage to a commoner caused controversy within the royal dynasty. [1]
 8. The royal dynastys influence extends beyond the borders of the country. [1]
 9. The princess is a beloved figure among the people and represents the grace and elegance of the royal family. [1]
 10. The royal dynastys traditions and customs are deeply rooted in the countrys history. [1]

Learn more:

 1. หม่อมราชวงศ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำในภาษาอังกฤษ
 3. ม.ร.ว. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การแปลคำว่าหม่อมราชวงศ์เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า หม่อมราชวงศ์ เป็นภาษาอังกฤษ

หม่อมราชวงศ์เป็นคำที่ใช้ในระบบการตั้งชื่อและการจัดลำดับของคนในระดับสูงในสังคมไทยในอดีต คำว่า หม่อม หมายถึงบุคคลที่มีฐานะสูงและมีความสำคัญในสังคม ส่วนคำว่า ราชวงศ์ หมายถึงตระกูลหรือวงศ์ตระกูลที่มีความสำคัญในการปกครองและสืบทอดอำนาจในระดับสูง

การแปลคำว่า หม่อมราชวงศ์ เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น noble lineage หรือ noble dynasty ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความสำคัญและความเกียรติยศของคนในระดับสูงในสังคมไทยในอดีต

ตัวอย่างประโยค:

 • ครอบครัวหม่อมราชวงศ์นี้มีความสำคัญและมีอิทธิพลในการปกครองประเทศ [1].
 • หม่อมราชวงศ์เป็นตระกูลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย [2].

Learn more:

 1. หม่อมราชวงศ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำในภาษาอังกฤษ
 3. ม.ร.ว. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์ในประเทศไทยและต้องการข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เรามีแหล่งข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์ไทยในภาษาอังกฤษได้ดังนี้:

 1. Wikipedia – Monarchy of Thailand: หน้าเว็บไซต์ Wikipedia เกี่ยวกับ Monarchy of Thailand จะมีข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์ชักรีและประวัติของราชวงศ์ไทย ซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของระบอบราชการในประเทศไทย [1].

 2. Wikipedia – Chakri dynasty: หน้าเว็บไซต์ Wikipedia เกี่ยวกับ Chakri dynasty จะมีข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์ชักรี ซึ่งเป็นราชวงศ์ปัจจุบันของประเทศไทย และประวัติของกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ [2].


Learn more:

 1. Monarchy of Thailand – Wikipedia
 2. Chakri dynasty – Wikipedia
 3. Chakkari Dynasty | History, Kings, & Facts | Britannica

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

หม่อมราชวงศ์เป็นคำนำหน้านามที่ใช้ในการเรียกชื่อสมาชิกของครอบครัวราชวงศ์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าของสมาชิกครอบครัวทั่วไป ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียกชื่อหม่อมราชวงศ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Mom Chao (M.C): หม่อมเจ้า [1]

  • คำนำหน้านามที่ใช้ในการเรียกชื่อสมาชิกของครอบครัวราชวงศ์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าของสมาชิกครอบครัวทั่วไป
  • ตัวอย่าง: Mom Chao ABC
 2. Mom Rajawonese (M.R.): หม่อมราชวงศ์ [1]

  • คำนำหน้านามที่ใช้ในการเรียกชื่อสมาชิกของครอบครัวราชวงศ์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าของสมาชิกครอบครัวทั่วไป
  • ตัวอย่าง: Mom Rajawonese XYZ
 3. Mom Luang (M.L.): หม่อมหลวง [1]

  • คำนำหน้านามที่ใช้ในการเรียกชื่อสมาชิกของครอบครัวราชวงศ์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าของสมาชิกครอบครัวทั่วไป
  • ตัวอย่าง: Mom Luang DEF

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น และมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อพูดถึงหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง


Learn more:

 1. Vocabulary: รู้ไว้ได้ประโยชน์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษราชาศัพท์ใช้กับ …
 2. คำนำหน้านาม – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 3. ม.ร.ว. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: แบ่งปัน 86 หม่อมราชวงศ์ ภาษาอังกฤษ

► ฟังชัดๆ! \
► ฟังชัดๆ! \”ทักษะภาษาอังกฤษ\” ของ \”พระราชวงศ์ไทย\” 🎤 ในหลวง พระราชินี พระเทพ ทูลกระหม่อมหญิง องค์ภา

หม่อมหลวง Mom Luang (M.L.) หม่อมราชวงศ์ Mom Rajawong (M.R.)หม่อมราชวงศ์ ม.ร.ว. หม่อมหลวงเมื่อแปลพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ รอยัลไฮเนส เป็นคำนำพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศและสกุลยศชั้นเจ้าฟ้า จนถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เช่น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Her Royal Highness …

See more: https://hocxenang.com/category/money

หม่อมราชวงศ์คำย่อคืออะไร

หม่อมราชวงศ์คำย่อคืออะไร?

คำย่อ หม่อมราชวงศ์ มีความหมายว่า หม่อมหลวงราชวงศ์ [1]. คำว่า หม่อมหลวง เป็นคำนำหน้าที่ใช้เรียกนายท่านที่มีตำแหน่งสูงสุดในราชวงศ์ [1]. ส่วนคำว่า ราชวงศ์ หมายถึงตระกูลหรือวงศ์ของพระมหากษัตริย์ [1].

การใช้คำย่อ หม่อมราชวงศ์ ในภาษาไทยมีความหมายเฉพาะเจาะจงในระดับสูงสุดของตำแหน่งทางราชการ [1]. คำนำหน้านี้ใช้เฉพาะกับบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญในราชวงศ์เท่านั้น [1]. การใช้คำย่อ หม่อมราชวงศ์ เป็นการแสดงถึงความสำคัญและเกียรติยศที่สูงสุดในสังคมไทย [1].


Learn more:

 1. การเขียนคำย่อ – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. ม.ร.ว. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำนำหน้านาม – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ม.ร.ว. ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ม.ร.ว. ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
หม่อมราชนิกุล - วิกิพีเดีย
หม่อมราชนิกุล – วิกิพีเดีย
เรื่อยเปื่อย] สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง (พ.ศ.2489) หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องเสด็จไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักเซนต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยได้ทรงพาครอบคร
เรื่อยเปื่อย] สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง (พ.ศ.2489) หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องเสด็จไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักเซนต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้โดยได้ทรงพาครอบคร

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่าหม่อมราชวงศ์เป็นภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหม่อมราชวงศ์ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *