ฟรี ดอม แปล ว่า: ความหมายและการใช้งาน

อะไรคือ Freedom! 2 Freedom! 3 ?

อะไรคือ Freedom! 2 Freedom! 3 ?

Keywords searched by users: ฟรี ดอม แปล ว่า: ความหมายและการใช้งาน freedom life แปลว่า, freedom man แปลว่า, my freedom แปลว่า, freedom in my life แปลว่า, ฟรีด้อม, freedom of speech แปลว่า, kingdom แปลว่า, Freedom Life

ความหมายของ ฟรี ดอม แปล ว่า

ความหมายของคำว่า ฟรี ดอม ในภาษาไทยหมายถึงอะไร? เราสามารถหาความหมายของคำนี้ได้จากการค้นหาในพจนานุกรม Longdo Dictionary [1] ซึ่งให้คำแปลว่า อิสรภาพ หรือ เสรีภาพ ในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีคำแปลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ฟรี ดอม เช่น ความเป็นไทย และ สิทธิพิเศษ ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความเสรีภาพในทางต่างๆ [2]

เสรีภาพหมายถึงสภาวะที่มีความเป็นอิสระหรือเสรี โดยทั่วไปแล้วเราใช้คำว่า ฟรี ดอม เพื่ออธิบายถึงความเสรีภาพในทางที่หลากหลาย เช่น อิสรภาพในการแสดงออกเสรี อิสรภาพในการตัดสินใจเอง หรืออิสรภาพในการเลือกทางที่ต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรและเป็นสุขสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟรี ดอม ได้แก่ เรามีฟรีดอมในการแสดงออกเสรี หรือ ความเป็นไทยเป็นฟรีดอมที่ควรได้รับ [2]


Learn more:

 1. FREEDOM แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. freedom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. freedom คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

คำแปลของ ฟรี ดอม

คำแปลของ ฟรี ดอม ในภาษาอังกฤษคือ freedom dome [1]. คำว่า ฟรี แปลว่า อิสรภาพ หรือ เสรีภาพ ในทางการใช้ภาษาไทย [2]. ส่วนคำว่า ดอม ไม่มีความหมายที่แน่ชัดในภาษาไทย แต่ในบางกรณีอาจมีความหมายเป็น โดม หรือ โครงสร้างที่มีรูปทรงโดม [1].

โดยทั่วไปแล้ว ฟรี ดอม หมายถึง โครงสร้างที่มีรูปทรงโดมที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพหรือเสรีภาพ ซึ่งอาจใช้ในหลายทางกับการใช้ภาษาไทย [1]. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางการสร้างสรรค์ อาจเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่เน้นความอิสระ ความเป็นไทย หรือความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟรี ดอม ได้แก่ โครงสร้างฟรี ดอมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพในการสร้างสรรค์ [1].


Learn more:

 1. FREEDOM แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. freedom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. freedom คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

ความหมายของ ฟรี

ความหมายของคำว่า ฟรี ในภาษาไทยหมายถึงสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องเสียเงินใด ๆ [2] คำว่า ฟรี มักถูกใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเสนอของแถมหรือบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย การเข้าชมงานแสดงภาพยนตร์หรือการแสดงละครที่ไม่ต้องจ่ายเงิน หรือการให้บริการออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟรี [2]:

 • คอมพิวเตอร์ชุมชนเปิดสอนคอมพิวเตอร์โดยให้ผู้พิการเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย
 • งานเปิดร้านใหม่ของดาราดังเป็นแบบฟรีบาร์ ให้แขกที่ไปกินได้ไม่อั้น แต่มีช่วงเวลาจำกัดไว้ด้วย

Learn more:

 1. ฟรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฟรี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. ฟรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ดอม

ความหมายของคำว่า ดอม มีหลายความหมายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ดอม (n) – หมายถึง ราว, แถว, แนว [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เดินไปตามดอมไพร [1]
 2. ดอม (n) – หมายถึง เครื่องหอม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ฉันใช้ดอมเพื่อให้กลิ่นหอม [1]
 3. ดอม (v) – หมายถึง ดม, ดอมดม, ดมดอม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เด็กดมกลิ่นดอมดอม [1]
 4. คอนดอม (n) – หมายถึง ถุงยางอนามัย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: คอนดอมเป็นวิธีการป้องกันโรคเอดส์ [1]

Learn more:

 1. ดอม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดอม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดอม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำแปลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฟรี ดอม

คำแปลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฟรี ดอม คือ:

 1. อิสรภาพ (freedom) [1]: คำนี้หมายถึง สภาวะที่ไม่ถูกขัดขวางหรือจำกัดในการทำตามความต้องการหรือการลงมือทำสิ่งต่างๆ อิสระในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตตามแบบที่ต้องการ อิสรภาพยังเป็นสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่คนหลายคนต้องการให้ได้เพราะมีส่วนสำคัญในการเป็นมนุษย์

 2. เสรีภาพ (freedom) [1]: เสรีภาพหมายถึงสภาวะที่ไม่ถูกขัดขวางหรือจำกัดในการทำตามความต้องการหรือการลงมือทำสิ่งต่างๆ อิสระในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตตามแบบที่ต้องการ อิสรภาพยังเป็นสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่คนหลายคนต้องการให้ได้เพราะมีส่วนสำคัญในการเป็นมนุษย์

 3. ความเป็นไทย (Thai-ness) [1]: คำนี้หมายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา หรือคุณค่าทางสังคมที่เฉพาะเจาะจงของชาติไทย

 4. สิทธิพิเศษ (privilege) [1]: คำนี้หมายถึงสิ่งที่ได้รับเป็นพิเศษหรือเป็นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมเนื่องจากสถานะหรือตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น สิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

 5. เสรีภาพจากความกลัว (freedom from fear) [2]: คำนี้หมายถึงสภาพที่ปลอดจากความกลัวหรือความหวาดกลัว คนที่มีเสรีภาพจากความกลัวจะไม่ต้องกังวลหรือกลัวเรื่องต่างๆ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังคำแปลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฟรี ดอม คืออะไร? เราสามารถหาคำแปลและความหมายของคำว่า ฟรี ดอม ได้จากพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการแปลภาษา ตามที่ค้นหาของเราได้ผลลัพธ์ดังนี้:

 6. ฟรี แปลว่า freedom หรือ อิสรภาพ ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [1].

 7. ดอม ไม่พบคำแปลในพจนานุกรม Longdo Dictionary แต่อาจเป็นคำที่ไม่ได้ใช้ในภาษาไทยอย่างแพร่หลายหรือมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงกับบางสถานการณ์.


Learn more:

 1. FREEDOM แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. freedom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. freedom คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟรี ดอม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟรี ดอม มีดังนี้:

 1. ฉันได้รับฟรีดอมจากร้านขนม [1].
 2. สินค้านี้มีบริการจัดส่งฟรีดอม [2].
 3. คุณสามารถรับฟรีดอมเมื่อซื้อสินค้าในราคาที่กำหนด [1].
 4. ร้านนี้มีโปรโมชั่นฟรีดอมสำหรับลูกค้าใหม่ [2].
 5. ฉันชอบรับฟรีดอมเมื่อไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้า [1].

Learn more:

 1. freedom (【คำนาม】เสรีภาพ ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. FREEDOM แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -freedom- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟรี ดอม

หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟรี ดอม ฉันได้ค้นพบข้อมูลจากการค้นหาของฉัน ดังนี้:

 1. Thailand: Freedom on the Net 2020 Country Report | Freedom House [1]

  • รายงานประเทศไทย: Freedom on the Net 2020 จาก Freedom House เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2020
 2. Freedom-Sworn | Genshin Impact Wiki | Fandom [2]

  • เว็บไซต์ Genshin Impact Wiki มีข้อมูลเกี่ยวกับ Freedom-Sworn ซึ่งเป็นชื่ออาวุธในเกม Genshin Impact

Learn more:

 1. Thailand: Freedom on the Net 2020 Country Report | Freedom House
 2. Freedom-Sworn | Genshin Impact Wiki | Fandom
 3. ฟรีด้อมกันดั้ม – วิกิพีเดีย

Categories: อัปเดต 59 ฟรี ดอม แปล ว่า

อะไรคือ Freedom! 2 Freedom! 3 ?
อะไรคือ Freedom! 2 Freedom! 3 ?

(n) ความเป็นอิสระ, See also: เสรีภาพ, อิสรภาพ, Syn. independence, liberty. Hope Dictionary. freedom. (ฟรี’เดิม) n. อิสรภาพ, เสรีภาพ, Syn. independence.[n.] ปล่อยให้เป็นไทยแก่ตัว, เป็นไทย, มีอิสระ, สิทธิเข้าออกได้โดยอิสระ, เสรีภาพ, อิสรภาพ, อิสระ [n.] ตามสมัครใจ, ไม่มีกฎเกณฑ์, ไม่มีมีข้อจำกัด, ไม่หวงห้าม, สาธารณะ(n) สุขภาพ, ร่างกาย, ความสมบูรณ์, ความแข็งแรง, กำลังวังชา healthful. (adj) บำรุงสุขภาพ, ถูกอนามัย, เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

See more: https://hocxenang.com/category/money

ฟรีดอม แปลว่าอะไร

ฟรีดอม แปลว่าอะไร

เมื่อค้นหาคำว่า ฟรีดอม แปลว่าอะไร ผลการค้นหาพบว่าไม่มีผลลัพธ์ที่แสดงผลอยู่ [1]. อย่างไรก็ดี สามารถอธิบายความหมายของคำว่า ฟรีดอม ได้ดังนี้:

ฟรีดอม (freedom) เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเกี่ยวกับอิสรภาพและเสรีภาพ [1]. คำว่า ฟรีดอม มาจากคำว่า ฟรี (free) และ ดอม (dom) โดย ฟรี หมายถึงอิสระและเสรีภาพในการทำตัว ส่วน ดอม หมายถึงการเป็นไทยแท้ๆ หรือการเป็นตัวของตนเอง [1].

อย่างไรก็ดี หากต้องการความหมายที่แน่ชัดของคำว่า ฟรีดอม และต้องการตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ สามารถอ้างอิงจากพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้ [1].


Learn more:

 1. FREEDOM แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. freedom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. freedom คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

Health หมายถึงอะไร

สุขภาพหมายถึงอะไร?

สุขภาพเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างข้อมูลจากผลการค้นหา ดังนี้:

 1. นิยามของคำว่า สุขภาพ [1]:

  • สุขภาพหมายถึงสภาพที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม
  • สุขภาพที่ดีไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตด้วย
 2. ความหมายของคำว่า สุขภาพ ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2545 [1]:

  • สุขภาพหมายถึงภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ซึ่งหมายความว่าร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
 3. ความหมายของคำว่า สุขภาพ จากวิกิพีเดีย [2]:

  • สุขภาพหมายถึงสภาพที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม
  • สุขภาพเป็นคำที่ใช้ในการบรรลุความสมบูรณ์และความพร้อมในด้านต่างๆ ของชีวิต

Learn more:

 1. หน้าแรก: สุขภาพ คือ อะไร
 2. สุขภาพ – วิกิพีเดีย
 3. สุขภาพ
ศัพท์ติ่ง]
ศัพท์ติ่ง] “ด้อม” แปลว่า? – Youtube
Freedom Beach ที่เที่ยวภูเก็ต หาดสวย น้ำใส ที่เที่ยวลับ ที่น่าไปค้นหา
Freedom Beach ที่เที่ยวภูเก็ต หาดสวย น้ำใส ที่เที่ยวลับ ที่น่าไปค้นหา
เกาะเต่า รีแล็กซ์ ฟรีดอม บีช รีสอร์ต - อัปเดตราคาล่าสุด
เกาะเต่า รีแล็กซ์ ฟรีดอม บีช รีสอร์ต – อัปเดตราคาล่าสุด
แปลเพลง Freedom - Kygo Feat Zak Abel เนื้อเพลง และความหมายเพลง
แปลเพลง Freedom – Kygo Feat Zak Abel เนื้อเพลง และความหมายเพลง
Free​Dom​ Beach​ ภูเก็ต​ หาดเด็ดๆที่ต้องไปโดน - Pantip
Free​Dom​ Beach​ ภูเก็ต​ หาดเด็ดๆที่ต้องไปโดน – Pantip
การขนส่งสินค้าทางอากาศ] เสรีภาพทางอากาศ (Freedom Of The Air) สิทธิการบิน คือ สิทธิที่ประเทศหนึ่งให้แก่สายการบิน/เครื่องบินของอีกประเทศหนึ่ง สําหรับทําการบินเข้ามาในอาณาเขตของตน
การขนส่งสินค้าทางอากาศ] เสรีภาพทางอากาศ (Freedom Of The Air) สิทธิการบิน คือ สิทธิที่ประเทศหนึ่งให้แก่สายการบิน/เครื่องบินของอีกประเทศหนึ่ง สําหรับทําการบินเข้ามาในอาณาเขตของตน

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

ความหมายของ ฟรี ดอม แปล ว่า
คำแปลของ ฟรี ดอม
ความหมายของ ฟรี
ความหมายของ ดอม
คำแปลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฟรี ดอม
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟรี ดอม
แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟรี ดอม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *