เป็นหนี้ภาษาอังกฤษ: แรงบันดาลใจในการเรียนรู้

ขอยืม ให้ยืม กู้ ดอกเบี้ย เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #knowitall

ขอยืม ให้ยืม กู้ ดอกเบี้ย เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #Knowitall

Keywords searched by users: เป็นหนี้ภาษาอังกฤษ: แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ฉันเป็นหนี้ ภาษาอังกฤษ, ฉัน มีหนี้สิน มากมาย ภาษาอังกฤษ, ฉันเป็นหนี้คุณ ภาษาอังกฤษ, ภาระหนี้ ภาษาอังกฤษ, ติดค้างเงิน ภาษาอังกฤษ, ติดค้างในใจ ภาษาอังกฤษ, ฉันติดค้างคุณ ภาษาอังกฤษ, ติดค้าง ภาษาอังกฤษ

1. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: ความหมายและคำแปล

เป็นหนี้ ในภาษาอังกฤษแปลว่า owe หรือ be in debt [1] ซึ่งมีความหมายว่าติดหนี้หรือเป็นลูกหนี้ของคนอื่น หรือองค์กรใดๆ ในทางกลับกัน คำว่า เป็นหนี้ ในภาษาไทยมีความหมายเช่นเดียวกัน แสดงถึงการติดค้างหนี้หรือการยืมเงินและยังไม่ได้ชำระคืนให้คนหรือองค์กรที่ให้ยืม [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป็นหนี้ ในภาษาอังกฤษได้แก่ I owe you money (ฉันเป็นหนี้คุณเงิน) หรือ He is in debt to the bank (เขาเป็นหนี้ธนาคาร) [1]

คำว่า เป็นหนี้ ในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น be indebted to (เป็นหนี้บุญคุณ) หรือ be under an obligation (เป็นหนี้บุญคุณ) เพื่อแสดงถึงความรู้สึกขอบคุณและความจำเป็นต่อบุคคลหรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ [1]


Learn more:

 1. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

2. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: ตัวอย่างประโยค

เป็นหนี้ ในภาษาอังกฤษแปลว่า owe หรือ be in debt [1] ซึ่งมีความหมายว่าติดหนี้หรือยืมเงินและต้องชำระคืนในภายหลัง คำว่า เป็นหนี้ ใช้ในบริบทที่ผู้คนต้องชำระเงินหรือสินค้าที่ยืมมา หรือต้องให้บริการหรือความช่วยเหลือให้แก่บุคคลหนึ่งๆ โดยที่บุคคลนั้นต้องชำระเงินหรือบริการให้กับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนั้น [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป็นหนี้ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. I owe you 100 baht. (ฉันเป็นหนี้คุณ 100 บาท) [1]
 2. The government is in debt to foreign countries. (รัฐบาลเป็นหนี้ต่างชาติอยู่) [1]
 3. I am indebted to him for his help. (ฉันเป็นหนี้บุญคุณเขาเพราะความช่วยเหลือของเขา) [1]

Learn more:

 1. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

3. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: คำที่เกี่ยวข้อง

เป็นหนี้ (be indebted) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่ามีหนี้หนักหน่วงหน้า หรือเป็นหนี้ต่อคนอื่น ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เป็นหนี้ ซึ่งสามารถใช้ในบริบทและความหมายที่แตกต่างกันได้ ดังนี้:

 1. Be indebted to: เป็นหนี้บุญคุณหรือมีหนี้ต่อคนอื่น [1]

  • Example: I am deeply indebted to my parents for their support throughout my life.
 2. Owe: เป็นหนี้หรือค้างชำระหนี้ [1]

  • Example: He owes a large sum of money to the bank.
 3. Be in debt: เป็นหนี้หรือมีหนี้ค้างชำระ [1]

  • Example: She is heavily in debt due to her excessive spending.
 4. Be under an obligation: เป็นหนี้หรือมีหนี้ต่อคนอื่น [1]

  • Example: I am under an obligation to repay the loan I received from my friend.
 5. Be obligated: เป็นหนี้หรือมีหนี้ต่อคนอื่น [2]

  • Example: The company is obligated to pay its suppliers within 30 days.

Learn more:

 1. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: คำเชื่อม

เป็นหนี้ แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ: คำเชื่อม

เมื่อคุณต้องการแปลคำว่า เป็นหนี้ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คำที่ใช้เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคเพื่อเชื่อมคำสรรพนามหรือคำนามกับกริยา คำเชื่อมที่ใช้บ่อยคือ be ซึ่งมีหลายรูปแบบตามบุคคลหรือเวลาที่ใช้ ดังนั้น คำว่า เป็นหนี้ จะถูกแปลเป็น be in debt หรือ owe ซึ่งเป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงสถานะที่ต้องชำระหนี้หรือเป็นลูกหนี้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป็นหนี้ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The government is in debt to foreign countries. (รัฐบาลเป็นหนี้ต่างชาติ) [1]
 2. I owe a lot of money to my friend. (ฉันเป็นหนี้เพื่อนมากเลย) [1]

Learn more:

 1. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การใช้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ Pitukpongs Blog

5. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: คำศัพท์ที่คล้ายกัน

เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ที่คล้ายกัน

เมื่อคุณต้องการแปลคำว่า เป็นหนี้ เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำศัพท์ owing หรือ in debt เพื่อแสดงความหมายเดียวกัน [1] ซึ่งคำว่า owing หมายถึง ซึ่งเป็นหนี้ หรือ ซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงิน ในขณะที่คำว่า in debt หมายถึง ซึ่งเป็นหนี้ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป็นหนี้ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. I am owing a debt to my friend. (ฉันเป็นหนี้เพื่อนของฉัน) [1]
 2. The government is in debt to foreign countries. (รัฐบาลเป็นหนี้ต่างชาติ) [2]

Learn more:

 1. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คําศัพท์ Synonym คืออะไร? มีคำไหนบ้างที่ออกสอบบ่อย – Interpass | Interpass

6. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: การใช้คำว่า เป็น หนี้ ในบทสนทนา

เมื่อพูดถึงคำว่า เป็นหนี้ ในภาษาอังกฤษ มักจะใช้คำว่า owe หรือ be in debt เพื่อแสดงถึงสถานะที่ต้องชำระหนี้หรือเป็นลูกหนี้ของบุคคลหรือองค์กรอื่น [1] ดังนั้นเราสามารถใช้คำว่า owe หรือ be in debt เพื่อแปลความหมายของคำว่า เป็นหนี้ ในบทสนทนาภาษาอังกฤษได้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า owe หรือ be in debt ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ:

 • A: I borrowed some money from my friend, but I havent paid it back yet.
  B: Oh, so you owe your friend some money.
 • A: Ive been struggling with my finances lately. Im in debt and its been difficult to manage.
  B: I understand. Being in debt can be really challenging.

Learn more:

 1. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

7. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษ: เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณต้องการแปลคำว่า เป็นหนี้ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความหมายของ เป็นหนี้ ได้แก่ owe และ be in debt [1]. นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ เช่น be indebted to และ be under an obligation ที่ใช้เพื่อแสดงความหมายเดียวกัน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป็นหนี้ ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The government is in debt to foreign countries (รัฐบาลเป็นหนี้ต่างชาติอยู่) [1]. ประโยคนี้ใช้คำว่า is in debt เพื่อแสดงความหมายของ เป็นหนี้ ในประโยคภาษาอังกฤษ.


Learn more:

 1. เป็นหนี้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ETL คืออะไร คำอธิบาย ETL – AWS
 3. คําถาม 7 ข้อที่ต้องถามเพื่อพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

Categories: รายละเอียด 97 เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ

ขอยืม ให้ยืม กู้ ดอกเบี้ย เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #knowitall
ขอยืม ให้ยืม กู้ ดอกเบี้ย เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #knowitall

(v) owe, See also: be in debt, Syn. เป็นหนี้เป็นสิน, ติดหนี้ติดสิน, Example: ตอนนี้รัฐบาลเป็นหนี้ต่างชาติอยู่จำนวนมหาศาล, Thai Definition: ติดค้างอยู่และจะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง, อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เป็นหนี้บุญคุณ (v) be indebted to, See also: be under an obligation, Example: ผมเป็นหนี้บุญคุณเขาประโยคตัวอย่างของ “owe”

I still owe around $20,000 in student loan debt. ฉันยังเป็นหนี้เงินกู้นักเรียนอยู่ประมาณ 20,000 ดอลลาร์ I owe my brother $120 for the concert ticket he bought for me last week. ฉันเป็นหนี้พี่ชาย 120 เหรียญสำหรับค่าตั๋วคอนเสิร์ตที่เขาซื้อให้ฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว(ลี’เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ตามกฎหมาย, แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย, พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย. legal separation. n. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย

debt (เดบทฺ) n. หนี้, หนี้สิน, ภาวะที่เป็นหนี้
debtor (เดบ’เทอะ) n. ผู้เป็นหนี้คนอื่น, ลูกหนี้, ด้านลูกหนี้
indebted (อินเดบ’ ทิด) adj. เป็นหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ, Syn. obliged, in debt
indebtedness (อินเดบ’ ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability
public debt n. หนี้สินของรัฐ., Syn. nationaldebt

See more: https://hocxenang.com/category/money

Owe ใช้ยังไง

วิธีใช้คำว่า owe ในประโยค

Owe เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษที่หมายถึงการเป็นหนี้หรือค้างชำระเงิน ดังนั้นการใช้คำว่า owe ในประโยคจะเกี่ยวข้องกับการติดหนี้หรือการค้างชำระเงินต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 1. I still owe around $20,000 in student loan debt. (ฉันยังเป็นหนี้เงินกู้นักเรียนอยู่ประมาณ 20,000 ดอลลาร์) [1]

  • ในประโยคนี้, ผู้พูดกำลังพูดถึงจำนวนเงินที่ยังค้างชำระในหนี้เงินกู้นักเรียนของตนเอง
 2. I owe my brother $120 for the concert ticket he bought for me last week. (ฉันเป็นหนี้พี่ชาย 120 เหรียญสำหรับค่าตั๋วคอนเสิร์ตที่เขาซื้อให้ฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) [1]

  • ในประโยคนี้, ผู้พูดกำลังพูดถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับพี่ชายเพื่อชดใช้ค่าตั๋วคอนเสิร์ตที่พี่ชายซื้อให้

Learn more:

 1. owe (【คำกริยา】เป็นหนี้ ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง – Engoo
 2. OWE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. owe to แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
ขอยืม ให้ยืม กู้ ดอกเบี้ย เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #Knowitall - Youtube
ขอยืม ให้ยืม กู้ ดอกเบี้ย เป็นหนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #Knowitall – Youtube
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
ชนแล้วหนี' ในภาษาอังกฤษ พูดว่ายังไงได้บ้าง | What ศัพท์ Ep29 - Youtube
ชนแล้วหนี’ ในภาษาอังกฤษ พูดว่ายังไงได้บ้าง | What ศัพท์ Ep29 – Youtube

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

1. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: ความหมายและคำแปล
2. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: ตัวอย่างประโยค
3. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: คำที่เกี่ยวข้อง
4. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: คำเชื่อม
5. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: คำศัพท์ที่คล้ายกัน
6. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: การใช้คำว่า เป็น หนี้ ในบทสนทนา
7. เป็น หนี้ ภาษา อังกฤษ: เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *