บริบาล แปล ว่า: ความหมายและแนวทางการใช้งาน

5 ข้อ แตกต่างพยาบาล กับ ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

5 ข้อ แตกต่างพยาบาล กับ ผู้ช่วยพยาบาล (Pn)

Keywords searched by users: บริบาล แปล ว่า: ความหมายและแนวทางการใช้งาน บริบาล ภาษาอังกฤษ, บริบาล เงินเดือน, บริบท แปลว่า, บริบาล พยาบาล, โรงเรียนบริบาล, ผล แปลว่า, ศานต์ แปลว่า, บริบาลเภสัชกรรม

การแปลคำว่า บริบาล

การแปลคำว่า บริบาล ในภาษาไทยไม่มีคำที่แปลตรงตัวในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของคำนี้ได้ดังนี้:

คำว่า บริบาล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการในระดับรัฐบาล หรือการควบคุมและดูแลระบบต่างๆ ในระดับประเทศ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ การดูแลสาธารณะ และการกำหนดนโยบายต่างๆ ในระดับประเทศ [1].

การแปลคำว่า บริบาล เป็นภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า government หรือ governance เพื่อเป็นคำแปลที่ใกล้เคียง ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่อาจไม่สามารถเทียบเท่าความหมายของ บริบาล ในภาษาไทยได้อย่างแท้จริง [2].

คำว่า บริบาล เป็นคำที่มีความสำคัญในการเข้าใจระบบการบริหารราชการและการดำเนินงานของรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆ และมีผลต่อประชาชนทั่วไปในด้านต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังและควบคุมการใช้งบประมาณของรัฐ การกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ การดูแลสวัสดิการของประชาชน และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า [1].


Learn more:

 1. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ผู้บริบาล – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

ความหมายของคำว่า บริบาล

คำว่า บริบาล เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะในการเมืองและระบบการปกครองของประเทศไทย [1]. ในทางการเมือง, บริบาลหมายถึงระบบการปกครองที่มีอำนาจควบคุมและบริหารราชการของรัฐ [2]. ในบางกรณี, บริบาลอาจหมายถึงรัฐบาลหรือองค์กรที่มีอำนาจในการบริหารประเทศ [2].

คำว่า บริบาล มักใช้ในบริบทของการเมืองและการปกครอง โดยมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและการดำเนินงานของรัฐ [1]. ระบบบริบาลมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกฎหมาย รวมถึงการดูแลและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในรัฐ [1]. รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการและการดำเนินงานของรัฐ [2].

ในประเทศไทย, ระบบบริบาลเป็นระบบการปกครองที่มีรัฐบาลเป็นผู้บริหารราชการและมีอำนาจในการตัดสินใจและดำเนินงานต่างๆ ในระดับประเทศ [2]. รัฐบาลไทยประกอบด้วยส่วนราชการที่มีอำนาจในการบริหารราชการและดำเนินงานตามภารกิจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ [2]. รัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการดูแลและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศ [2].

ในสรุป, คำว่า บริบาล ในภาษาไทยหมายถึงระบบการปกครองที่มีรัฐบาลเป็นผู้บริหารราชการและมีอำนาจในการตัดสินใจและดำเนินงานต่างๆ ในระดับประเทศ [2]. รัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการกำหนดนคำว่า บริบาล เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะในการเสนอแผนการปกครองและการบริหารราชการของประเทศ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับความหมายของคำว่า บริบาล ในประเทศไทย

ความหมายของคำว่า บริบาล

บริบาล เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลี โดยมีความหมายว่า การบริหารราชการ หรือ การปกครอง ในปัจจุบัน คำว่า บริบาล มักถูกใช้ในบริบทของการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาล การบริหารราชการในระดับสูงสุดของประเทศ หรือการบริหารราชการในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บริบาล

 • รัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการบริหารราชการและพัฒนาประเทศ [1].
 • การเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ [2].

แหล่งอ้างอิง

 1. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [https://dict.longdo.com/search/บริบาล] (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2023)
 2. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [https://dict.longdo.com/search/บริบาล] (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2023)

Learn more:

 1. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ผู้บริบาล – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บริบาล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บริบาล ในภาษาไทย:

 1. การบริหารราชการในระดับประเทศจำเป็นต้องมีระบบบริบาลที่มีความเป็นระเบียบและมีความโปร่งใส [1].
 2. บริบาลที่ดีคือการบริหารราชการที่มีความเป็นธรรมและเป็นศักดิ์สิทธิ์ต่อประชาชน [1].
 3. การบริหารราชการบริบาลมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ [1].
 4. บริบาลที่มีความเป็นระเบียบและมีความโปร่งใสจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริหารราชการ [1].
 5. การบริหารราชการบริบาลต้องมีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน [1].

Learn more:

 1. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บริบาล คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ความหมายของคำว่า บริบาล จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า บริบาล มีความหมายตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้:

 1. บริบาล [บอริบาน] (คำนาม)
  • ดูแลรักษา ดูแลเลี้ยงดู เช่น บริบาลทารก [1]
  • ผู้รักษา ผู้ดูแล ผู้เลี้ยงดู [1]

ดังนั้น คำว่า บริบาล หมายถึงการดูแลรักษา ดูแลเลี้ยงดู หรือผู้รักษา ผู้ดูแล ผู้เลี้ยงดู [1].


Learn more:

 1. บริบาล – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของคำว่า บริบาล จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. เปลื้อง ณ นคร

คำว่า บริบาล มีความหมายหลายแง่หลายมุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. เปลื้อง ณ นคร ดังนี้:

 1. บริบาล [n. vi.] (P) – หมายถึงผู้ดูแลรักษา หรือผู้เก็บรักษา [1]
 2. บริบาล [n. vi.] (P) – หมายถึงการดูแลรักษา หรือการมีหน้าที่ดูแลเด็ก [1]
 3. คำอ่าน: บอริบาน [1]

ดังนั้น คำว่า บริบาล สามารถแปลได้เป็น conservator หรือ keeper ในความหมายของผู้ดูแลรักษา และสามารถแปลได้เป็น tend หรือ have charge of ในความหมายของการดูแลรักษาเด็ก [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บริบาล ได้แก่:

 • เธอเป็นบริบาลของสวนสัตว์ [1]
 • ครูบริบาลจะดูแลเด็กในชั้นเรียน [1]

Learn more:

 1. บริบาล คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 2. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -บริบาล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 41 บริบาล แปล ว่า

5 ข้อ แตกต่างพยาบาล กับ ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
5 ข้อ แตกต่างพยาบาล กับ ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

See more: https://hocxenang.com/category/money

บริบาล ภาษาอังกฤษ

บริบาล ภาษาอังกฤษ

บริบาล ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับบริบาล ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยอธิบายแนวคิดและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาเริ่มกันเลย!

หัวข้อหลักในบทความ:

 1. บริบาล ภาษาอังกฤษคืออะไร?

 2. ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 4. แนวทางการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

 5. การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 6. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 7. บริบาล ภาษาอังกฤษคืออะไร?
  บริบาล ภาษาอังกฤษหมายถึงการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งทำให้การเรียนรู้และทำความเข้าใจในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศและการทำงานในสถานที่ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง [1].

 8. ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในสังคมปัจจุบัน เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การทำงานในบริษัทระหว่างประเทศ การศึกษาต่อในต่างประเทศ และการเข้าถึงข้อมูลและความรู้จากทั่วบริบาล ภาษาอังกฤษ

บริบาล ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับบริบาล ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยอธิบายแนวคิดและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาเริ่มกันเลย!

หัวข้อหลักในบทความ:

 1. บริบาล ภาษาอังกฤษคืออะไร?

 2. ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 4. ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 6. บริบาล ภาษาอังกฤษคืออะไร?
  บริบาล ภาษาอังกฤษหมายถึงการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ [1].

 7. ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การที่เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะช่วยให้เรามีโอกาสในการเรียนรู้และทำงานในระดับสากล นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกา


Learn more:

 1. บริบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -บริบาล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บริบาล คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

บริบาล เงินเดือน

บริบาล เงินเดือน

บริบาล เงินเดือน เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนในอาชีพบริบาล ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเน้นให้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมเพื่อให้คุณเข้าใจและมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวางแผนอนาคตในอาชีพของคุณ

หัวข้อหลักในบทความ:

 1. บริบาล เงินเดือน คืออะไร?

 2. ตำแหน่งและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริบาล เงินเดือน

 3. ต้นทุนการศึกษาและการเรียนรู้ในอาชีพบริบาล เงินเดือน

 4. รายได้และเงินเดือนของบริบาล เงินเดือน

 5. โอกาสในอาชีพบริบาล เงินเดือน

 6. ความก้าวหน้าในอาชีพบริบาล เงินเดือน

 7. คำแนะนำสำหรับผู้สนใจอาชีพบริบาล เงินเดือน

 8. บริบาล เงินเดือน คืออะไร?
  บริบาล เงินเดือน เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบริหารเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กร หน้าที่หลักของบริบาล เงินเดือน คือการคำนวณและจัดการเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการจัดการเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม ภาษีเงินได้ และการจัดการเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน

 9. ตำแหน่งและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริบาล เงินเดือน

 • ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล: ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร รวมถึงการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน [1].
 • เจ้าหน้าที่บริหารเงินเดือน: ผู้รับผิดชอบในการคำนวณและจัดการเงินเดือนของพนบริบาล เงินเดือน

บริบาล เงินเดือน เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนในอาชีพบริบาล ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเดือนในอาชีพบริบาล รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต

หัวข้อหลักในบทความ:

 1. บริบาล เงินเดือน คืออะไร?

 2. คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับบริบาล เงินเดือน

 3. ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับบริบาล เงินเดือน

 4. การเตรียมตัวและการศึกษาสำหรับบริบาล เงินเดือน

 5. เงินเดือนของบริบาล เงินเดือน

 6. โอกาสในอาชีพบริบาล เงินเดือน

 7. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริบาล เงินเดือน

 8. บริบาล เงินเดือน คืออะไร?
  บริบาล เงินเดือน เป็นอาชีพที่มีความสำคัญและความนิยมในวงกว้าง บริบาล เงินเดือนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เช่น วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนย้าย และช่วยในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด [1]

 9. คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับบริบาล เงินเดือน

 • การศึกษา: สำหรับบริบาล เงินเดือน จำเป็นต้องจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยใช้ระยะเวลาเรีย

Learn more:

 1. 10 อาชีพยอดนิยม จบผู้ช่วยพยาบาลทำงานอะไรได้บ้าง? – โรงเรียนวินวินการบริบาล
หน่วยการเรียนรู้ที่-4-เย็นศิระเพราะพระบริบาล - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
หน่วยการเรียนรู้ที่-4-เย็นศิระเพราะพระบริบาล – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
10 อาชีพยอดนิยม จบผู้ช่วยพยาบาลทำงานอะไรได้บ้าง? - โรงเรียนวินวินการบริบาล
10 อาชีพยอดนิยม จบผู้ช่วยพยาบาลทำงานอะไรได้บ้าง? – โรงเรียนวินวินการบริบาล
หน่วยการเรียนรู้ที่-4-เย็นศิระเพราะพระบริบาล - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
หน่วยการเรียนรู้ที่-4-เย็นศิระเพราะพระบริบาล – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Pubhtml5
เย็นศิระเพราะพระบริบาล | Positioning Magazine
เย็นศิระเพราะพระบริบาล | Positioning Magazine

See more here: hocxenang.com

สารบัญ

การแปลคำว่า บริบาล
ความหมายของคำว่า บริบาล
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บริบาล
ความหมายของคำว่า บริบาล จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายของคำว่า บริบาล จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. เปลื้อง ณ นคร

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *